กรมการขนส่งทางบก สรุปผลดำเนินการ 7 วัน เทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 ตรวจความพร้อมรถโดยสารและคนขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอด จุด Checking Point และจุด Rest Area ทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 76,530 คัน

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงผลดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 โดยมีมาตรการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอด จุด Checking Point และจุด Rest Area ทั่วประเทศ ตามนโยบาย “เดินทางปลอดภัย ใส่ใจกำลังสาม” ดำเนินการรวม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 ตรวจรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ รวม 76,530 คัน/คน ตรวจพบรถโดยสารสาธารณะหมวด 3 มีปัญหาระบบ GPS ไม่พร้อมใช้งาน สั่งเปลี่ยนคันใหม่ทดแทน จำนวน 1 คัน จากจำนวนที่ตรวจสอบทั้งหมด โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้

ผลดำเนินการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถก่อนเดินทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอด จำนวน 49,951 คัน/คน แบ่งเป็น รถหมวด 1 จำนวน 224 คัน/คน รถหมวด 2 (กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด) จำนวน 20,292 คัน/คน รถหมวด 3 (ระหว่างจังหวัด) จำนวน 26,561 คัน พบความบกพร่องของระบบ GPS ไม่พร้อมใช้งาน จำนวน 1 คัน และรถหมวด 4 จำนวน 2,690 คัน/คน รถ 30 (รถเช่าเหมา) จำนวน 184 คัน/คน

ผลดำเนินการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ณ จุด Checking Point 25 แห่ง จำนวน 13,923 คัน/คน แบ่งเป็น รถหมวด 1 จำนวน 107 คัน/คน รถหมวด 2 (กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด) จำนวน 4,715 คัน/คน รถหมวด 3 (ระหว่างจังหวัด) จำนวน 7,625 คัน/คน และรถหมวด 4 จำนวน 1,412 คัน/คน รถ 30 (รถเช่าเหมา) จำนวน 64 คัน/คน ไม่พบความบกพร่องของรถโดยสารและพนักงานขับรถ

ผลดำเนินการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ณ จุด Rest Area ใน 13 จังหวัด จำนวน 12,656 คัน/คน แบ่งเป็น รถหมวด 1 จำนวน 91 คัน/คน รถหมวด 2 (กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด) จำนวน 8,054 คัน/คน รถหมวด 3 (ระหว่างจังหวัด) จำนวน 4,146 คัน/คน และรถหมวด 4 จำนวน 204 คัน/คน รถ 30 (รถเช่าเหมา) จำนวน 161 คัน/คน ไม่พบความบกพร่องของรถโดยสารและพนักงานขับรถ

สำหรับการดูแลประชาชนผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 รวม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 มีการแจ้งปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ จำนวน 244 เรื่อง โดย 3 อันดับเรื่องร้องเรียนสูงสุด คือ ทิ้งผู้โดยสาร/ไม่จอดรับผู้โดยสาร ขับรถประมาทหวาดเสียว แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพหรือแต่งกายไม่เรียบร้อย กรมการขนส่งทางบกจะติดตามตัวผู้ถูกร้องเรียนมาดำเนินการตามกฎหมายโดยเร็ว หากพบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ แจ้งสายด่วน โทร. 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ กำชับผู้ประกอบการขนส่งต้องควบคุมการให้บริการให้มีมาตรฐานความปลอดภัย ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเดินรถ เข้มงวดตรวจสอบพฤติกรรมพนักงานขับรถและพนักงานประจำรถอย่างเคร่งครัด โดยให้ดำเนินการต่อเนื่องตลอดทั้งปี และขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด คือ เว้นระยะระหว่างกัน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ ผ่านการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และสแกนไทยชนะทุกครั้งที่เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ หรือกรอกข้อมูลการเดินทางตามแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการควบคุมการแพร่ระบาดกรณีพบผู้ติดเชื้อในภายหลัง

——————————–