ปปง. ออกมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน

วันที่ 5 มกราคม 2564 พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปปง.) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กลับมาแพร่ระบาดในหลายพื้นที่และมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการเพื่อแก้ไขสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ ดังกล่าว

สำนักงาน ปปง. ได้กำหนดมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรและการให้บริการแก่ประชาชนเป็นสำคัญ และสร้างการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและลดความจำเป็นในการเดินทาง และความแออัดภายในหน่วยงาน โดยกำหนดช่องทางการให้บริการประชาชน เฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาด              ของโรค COVID-19 ดังนี้

1.การร้องเรียน แจ้งเบาะแส สามารถดำเนินการผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

1.1  ไปรษณีย์ (จ่าหน้าซอง สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330)

1.2 เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. : www.amlo.go.th

1.3 E-mail : mail@amlo.go.th

1.4 Facebook : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน – ปปง.

1.5 Application Line ID : AMLO 1710

1.6 สายด่วน ปปง. 1710

1.7 กรณีจำเป็นสามารถยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ปปง. โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดฯ ของสำนักงาน ปปง. อย่างเคร่งครัด

2.การยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย โดยผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องฯ พร้อมแนบหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย ดังนี้

2.1 ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จ่าหน้าซอง สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ คดีราย……….”) ทั้งนี้ ผู้เสียหายต้องระบุ ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ให้ชัดเจน เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถติดต่อและขอข้อมูลเพิ่มเติมได้

2.2 กรณีจำเป็นสามารถยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ปปง. โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ของสำนักงาน ปปง. อย่างเคร่งครัด

3.การขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยผู้ที่ประสงค์จะขอดูทรัพย์สินและเข้าประมูลราคาทรัพย์สินในการ ขายทอดตลาดของสำนักงาน ปปง. ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ของสำนักงาน ปปง. อย่างเคร่งครัด

พลตำรวจตรี ปรีชาฯ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง.  กล่าวย้ำว่า สำนักงาน ปปง. มุ่งการดำเนินงานตามภารกิจให้มีประสิทธิภาพและให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในสุขภาพของประชาชนเป็นสำคัญ ดังนั้น ขอความร่วมมือประชาชนโปรดปฏิบัติตามมาตรการและคำแนะนำของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด และติดตามข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ปปง. ได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน ปปง. และ Facebook สำนักงาน ปปง.  อย่างต่อเนื่อง หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามสายด่วน 1710 (วันและเวลาราชการ)

……………………………………