สถิติสำคัญเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในแต่ละประเทศทั่วโลก


ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2564

วันนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกกว่า 85.5 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตรวมแล้วกว่า 1.8 ล้านราย
จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมต่อประชากร
จำนวนผู้เสียชีวิตรวมต่อประชากร
อัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ
จำนวนผู้รักษาหายแล้วรวมต่อประชากร
อัตราผู้รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ

วิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

———————