กรมการขนส่งทางบก กำชับ!!! เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะงานให้บริการประชาชน พร้อมขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อมาติดต่อราชการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเวลานี้ กรมการขนส่งทางบกขอให้เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ประชาชนที่มาติดต่อราชการ และผู้เกี่ยวข้องทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ในส่วนของสำนักงานขนส่งทุกแห่งให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด และคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของประชาชนผู้มาติดต่อราชการเป็นสำคัญ โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องผ่านการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคารและก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะงานที่ต้องให้บริการประชาชน กรณีมีการประชุมนอกหน่วยงาน หรือต้องปฏิบัติหน้าที่ภายนอกหน่วยงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงคมนาคม และมาตรการต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก ให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่เดินทางหรืออยู่ในสถานที่ชุมชน และเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ภายในสำนักงานขนส่ง โดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น เคาน์เตอร์บริการ ที่จับประตู ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยด้านสุขอนามัยทั้งของประชาชนที่มาติดต่อราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบอดของโรคโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าภายในอาคาร ซึ่งขอให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการทุกคนให้ความร่วมมือผ่านจุดคัดกรอง กรณีพบผู้ที่มีอาการไข้ หรืออาการต้องสงสัยเข้าข่ายอาการโรค เจ้าหน้าที่จะแนะนำให้พบแพทย์หรือประสานหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขโดยเร็ว นอกจากนี้ ได้ประชาสัมพันธ์และขอให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการที่สำนักงานขนส่งสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือทั้งก่อนและหลังการรับบริการ โดยสำนักงานขนส่งทุกแห่งได้จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลไว้ให้บริการอย่างทั่วถึงและเพียงพอในทุกบริเวณที่มีผู้มาติดต่อราชการ เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร ระหว่างรอรับบริการ โดยมีการจัดเก้าอี้นั่งเพื่อเว้นระยะห่าง รวมถึงกำหนดจุดยืนคอย ตามมาตรการ Social Distancing เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัสกัน ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อแพร่กระจายของโรค
———————————-