ปลัดกระทรวงคมนาคม แถลงข่าวผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 64 ประจำวันที่ 3 ม.ค.64

นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ประธานแถลงข่าวผลการดำเนินงานประจำวันของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ประจำวันที่ 3 มกราคม 2564 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพฯ โดยมี นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาไทย และนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมการแถลงข่าว

นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม แถลงข่าวผลการดำเนินงานประจำวันของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 (ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – วันที่ 4 มกราคม 2564 รวม 7 วัน) ประจำวันที่ 3 มกราคม 2564 ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 รายละเอียดดังนี้

1. สถิติอุบัติเหตุในรอบ 24 ชั่วโมง ของวันที่ 2 มกราคม 2564 (วันที่ 5 ของช่วงควบคุมเข้มข้น)
– อุบัติเหตุ รวม 383 ครั้ง (ลดลง 151 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 28.28 จากวันที่ 5 ของช่วงควบคุมเข้มข้นเทศกาลปีใหม่ 2563) โดยจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด
– ผู้เสียชีวิต จำนวน 44 ราย (ลดลง 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.20 จากวันที่ 5 ของช่วงควบคุมเข้มข้นเทศกาลปีใหม่ 2563) โดยกรุงเทพฯ เชียงราย และเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด
– ผู้บาดเจ็บ จำนวน 384 คน (ลดลง 169 คน คิดเป็นร้อยละ 30.56 จากวันที่ 5 ของช่วงควบคุมเข้มข้นเทศกาลปีใหม่ 2563) โดยจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บมากที่สุด
2. สถิติสะสม ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – วันที่ 2 มกราคม 2564 รวม 5 วัน (วันที่ 1 – 5 ของช่วงควบคุมเข้มข้น)
– จำนวนอุบัติเหตุสะสม (29 ธันวาคม 2563 – 2 มกราคม 2564) รวม 2,748 ครั้ง (เพิ่มขึ้น 227 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 9.00 เปรียบเทียบจากวันที่ 1- 5 ของช่วงควบคุมเข้มข้นเทศกาลปีใหม่ 2563) โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด
– ผู้เสียชีวิต จำนวน 316 ราย (เพิ่มขึ้น 44 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.18 เปรียบเทียบจากวันที่ 1- 5 ของช่วงควบคุมเข้มข้นเทศกาลปีใหม่ 2563) โดยจังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมมากที่สุด
– ผู้บาดเจ็บ จำนวน 2,741 คน (เพิ่มขึ้น 176 คน คิดเป็นร้อยละ 6.85 เปรียบเทียบจากวันที่ 1- 5 ของช่วงควบคุมเข้มข้นเทศกาลปีใหม่ 2563) โดยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมมากที่สุด

โดยสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ (เปรียบเทียบกับวันที่ 5 ของช่วงควบคุมเข้มข้น) 3 อันดับแรก ได้แก่ 1. ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 30.29 2. ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ร้อยละ 28.98 และ 3. ฝ่าฝืนไฟจราจร ร้อยละ 0.52

ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงคมนาคม ได้สรุปการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ว่า เป้าหมายและการแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ควรรณรงค์ด้านความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนตลอดทั้งปี ซึ่งรถจักรยานยนต์เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรรณรงค์และให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ด้านการให้ความรู้การขับขี่ด้วยความปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎหมาย กำกับดูแล รวมทั้งการขอความร่วมมือชุมชนเพื่อการดูแลกันเองภายในชุมชนให้ผู้ขับขี่ภายในชุมชนขับขี่ด้วยความปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชนเอง โดยในส่วนของกระทรวงคมนาคม ได้รณรงค์ความปลอดภัยในการเดินทางในระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ รวมทั้งบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรณรงค์ด้านสาธารณสุขในการควบคุมการแพร่เชื้อ COVID-19 อย่างเคร่งครัด เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางด้วยความปลอดภัยสูงสุดในระบบขนส่งสาธารณะของกระทรวงคมนาคม