สวธ.รับสมัครประกวดกระทง เนื่องในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2561

นายชาย  นครชัย  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำหนดจัดการประกวดกระทง เนื่องในงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม” ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2516 ณ วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้คนไทยตระหนักในคุณค่า และความสำคัญของประเพณีลอยกระทงและร่วมมือกันอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติตามแบบแผน ซึ่งเป็นต้นแบบประเพณีลอยกระทงอันดีงานของไทย แสดงถึงความรัก ความสามัคคี อันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

โดยแบ่งประเภทการประกวดออกเป็น กระทงแบบสวยงาม และ กระทงแบบสร้างสรรค์ คุณสมบัติของผู้ประกวดกระทง คือ นักเรียนนักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป โดยประกวดเป็นทีม ทีมละ 5 คน ทั้งนี้ รับสมัครประเภทละไม่เกิน 20 ทีม โดยทีมที่ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 25,000 บาท และรางวัลอื่น ๆ อีก รวมทั้งสิ้น 300,000 บาท

โอกาสนี้  สวธ. ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดกระทง โดยขอรับรายละเอียดเกณฑ์การประกวด
และใบสมัคร ได้ที่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ 14 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0 2247 0013 ต่อ 1409 , 1410 , 1420 โทรสาร 0 2645 2958
ตามวัน เวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ www.culture.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

…………………………………………………….