“พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์” (วันที่ 3 ม.ค. – 9 ม.ค. 64) กรมควบคุมโรค

“จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค พบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-30 ธ.ค. 63 มีอุบัติเหตุจากการจราจรบนท้องถนน ที่เข้าเกณฑ์ตรวจสอบของกรมควบคุมโรค (อุบัติเหตุที่เสียชีวิต 5 คนขึ้นไป หรือมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตรวมกัน 15 คนขึ้นไป หรืออุบัติเหตุตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ อุบัติเหตุรถพยาบาลสังกัด สธ. รถโดยสารสาธารณะ รถรับส่งนักเรียน) รวมทั้งหมด 43 เหตุการณ์ มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต รวม 740 ราย ผู้บาดเจ็บ 676 ราย เสียชีวิต 64 ราย โดยพาหนะที่เกิดเหตุมากที่สุด ได้แก่ รถรับส่งนักเรียน 14 เหตุการณ์ รถทัวร์โดยสาร/รถบัสสาธารณะ (7) รถกระบะ/รถสองแถว (7) รถพยาบาล (5) รถบัสนำเที่ยว/ทัศนศึกษา (4) รถตู้โดยสารเช่า (4) รถบัสคณะแสดง (1) รถบรรทุก (1 จังหวัดที่มีรายงานเหตุการณ์มากที่สุด ได้แก่ สงขลา 7 เหตุการณ์ พิจิตร   นครราชสีมา บุรีรัมย์ จังหวัดละ (3) กำแพงเพชร อ่างทอง อุดรธานี อุบลราชธานี จังหวัดละ (2)  ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา 18 ราย นครราชสีมา 12 ราย  และ บุรีรัมย์ สกลนคร อุดรธานี เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ จังหวัดละ 5 ราย  ช่วงที่พบการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ เดือนมกราคม กุมภาพันธ์ ตุลาคม จำนวน 8 เหตุการณ์ และเดือนธันวาคม จำนวน 6 เหตุการณ์”

“การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพของสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสจะพบการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงที่ประชาชนกำลังเดินทางกลับจากการพักผ่อนกับครอบครัวในวันปีใหม่ 2564 ซึ่งมีการโดยสารรถประจำทางหรือใช้รถยนต์ส่วนตัวจำนวนมากซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุได้  ทั้งนี้ อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ในประเทศไทย และอันดับ 4 ของโลก ส่งผลกระทบต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ทำให้บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต ก่อนเดินทางไกลทุกครั้งผู้เดินทางควรมีการเตรียมความพร้อมทั้งผู้ขับขี่และยานพาหนะ เช่น ตรวจสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน คนขับต้องมีสภาพร่างกายแข็งแรง มีความพร้อมในการขับขี่ ไม่ควรมีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการขึ้นในระหว่างขับขี่ยานพาหนะ เช่น โรคหัวใจ โรคความดัน โรคเบาหวาน โรคลมชัก เป็นต้น พักผ่อนอย่างเพียงพอ นอนหลับ 6-8 ชั่วโมง ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งควรศึกษาเส้นทางให้ดี  กรมควบคุมโรค ขอแนะนำประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการเดินทางเป็นหมู่คณะ ขอให้งดดื่มสุราขณะขับขี่และโดยสาร ให้คาดเข็มขัดนิรภัยทั้งคนขับและผู้ร่วมเดินทาง ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับขี่และคนซ้อนท้าย ขับรถด้วยความเร็วตามกฎหมายกำหนด เคารพกฎจราจร ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถโดยเด็ดขาด และลดความเร็วในการขับขี่โดยเฉพาะในขณะฝนตกหรือทัศนวิสัยไม่ดี  หากพบเห็นผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุให้โทรขอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์กู้ชีพ โทร.1669 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422”

…………………………..

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 2 มกราคม 2564