ปรับแผนด่วน!!พังงา 1 มอบนโยบาย ตร.ระดับสูงรับผิดชอบด่านถาวรความมั่นคงจังหวัดตลอด 24 ชม. เน้นป้องกันการค้ามนุษย์ ต่างด้าวเถื่อนแพร่เชื้อโควิด-19 ในพื้นที่

เมื่อวันที่ 2 มค.64 ผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงารายงานว่า ที่ด่านถาวรความมั่นคงทับกำ ม. 4 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา พล.ต.ต.มนต์ชัย  ศรีประเสริฐ ผบก.ภ.จว.พังงา เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับ ผกก.,รอง.ผกก.,สวป.หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.พังงา ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติรับผิดชอบด่านความมั่นคงแห่งนี้ โดยมีนายตำรวจระดับสูงอาทิ พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์  ขอนพุดซา รอง ผบก.ภ.จว.พังงา , พ.ต.อ.อำนวย ไกรวุฒิอนันต์ ผกก.สภ.กะปง , พ.ต.อ.คุณเดช  ณ  หนองคาย ผกก.สภ.ตะกั่วป่า ,พ.ต.อ.เชษฐพันธุ์  วิชัยดิษฐ์ ผกก.สภ.คุระบุรี ,พ.ต.อ.จิระวัฒน์  สาระรัมย์ ผกก.สภ.เขาหลัก, พ.ต.ท.ฉัตรชัย  หลักดี สวญ.สภ.ตลาดใหญ่ , พ.ต.ท.มงคล ทองดำ รองผกก.ป.สภ.คุระบุรี, พ.ต.ท.โยคิน จันคง รอง ผกก.ป สภ.ตะกั่วป่า ,พ.ต.ท.นิพนธ์ ญานไพศาล รอง.ผกก.สอบสวน สภ.ตะกั่วป่า พ.ต.ท.อุดม ผอมนุ่ม รอง.ผกก.ป สภ.เขาหลัก, พ.ต.ท.สมศักดิ์ ทองทิพย์ รอง.ผกก.สภ.กะปง ,พ.ต.ต.สิริชัย ธำรงเตชะวรกุล สวป.สภ.ตะกั่วป่า เเละเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่จังหวัดพังงาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ประเด็นสำคัญการมอบนโยบาย มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฎิบัติร่วมบูรณาการกับ จนท.ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน อาสาสมัครพลเรือนให้เกิดประสิทธิภาพต่อประชาชนสูงสุด ซึ่งด่านถาวรความมั่นคงจังหวัดพังงาแห่งนี้ถือเป็นจุดยุทธศาตร์สำคัญที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งขึ้นโดย ครม. ดูแลด้านความมั่นคง ความปลอดภัยทุกรูปแบบ  แก้ปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์ ขนแรงงานต่างด่าวผิดกฎหมาย ขนยาเสพติด  สิ่งของผิดกฎหมาย  ฯลฯ ที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญ

ปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนระดับชาติในขณะนี้คือการแพร่ระบาดโรคร้ายโควิด -19 ที่มีจุดเริ่มต้นมาจากแรงงานต้างด้าวผิดกฎหมายนำเชื้อร้ายแพร่ระบาดแล้วกระจายไปทั้งบุคคลต่างด้าวที่ถูกกฎหมายและคนไทยกำลังระบาดลุกลามไปทุกภาคของประเทศไทย

ดังนั้นด่านถาวรความมั่นคงแห่งนี้จะทำหน้าที่สำคัญในการสกัด ป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามถิ่นที่อาจนำเชื้อร้ายมาแพร่ในพื้นที่จังหวัดพังงาได้

ที่ผ่านมาการทำหน้าที่ของ ตร.อาจมีจุดอ่อนอยู่บ้าง แต่ต่อจากนี้ไปต้องทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ ทุก สภ.ที่ได้รับมอบหมายต้องคัด จนท.ที่มีเข้มแข็งมาทำหน้าที่  ผบ.ระดับ ผกก.,รอง ผกก.สวป.ต้องหมุนเวียนมาทำหน้าที่ สร้างขวัญการให้กำลังใจผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานตลอด 24 ชั่วโมง

สรุปความสำคัญการตั้งด่านถาวรความมั่นคง หมู่ที่ 4 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

จุดตรวจความมั่นคง ตั้งอยู่บริเวณสามแยกทับกำ หมู่ที่ 4 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นจุดตรวจถาวรเกิดจากอำเภอตะกั่วป่าเล็งเห็นว่าเป็น จุดยุทธศาสตร์ที่จะเป็นเส้นทางลำเลียงการหลบหนีเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายและการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานที่ผิดปกติของคนต่างด้าวจากจังหวัดระนองและอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงา ไปยังจังหวัดภูเก็ต จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลาและจังหวัดอื่น ๆ

1.โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 (กอ.รมนภาค 4) ตามหนังสือที่ นร 5111/982 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2557 อนุติให้จัดตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัดเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำพาคนต่างด้าวชาวบังคลาเทศและเมียนมา (โรฮินจา) เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักรปฏิบัติรการแทนฯ ได้อนุมัติให้จังหวัดพังงา ตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัด ในพื้นที่ที่ขออนุมัติ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ตามแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรประจำปี 2558-2560 ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว

2.สำนักงานบำรุงทางพังงา กรมทางหลวงได้พิจารณาในเรื่องดังกล่าวแล้วอนุญาตให้อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงาทำการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัดได้ ตามหนังสือที่ คค. 0647.4/1805 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ปัจจุบันได้ใช้ในการปฏิบัติราชการดังนี้

1.การตั้งด่านตรวจเพื่อสกัดกั้นการหลบหนีเข้าเมืองของบุคคลต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย

2.การตั้งด่านตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญของทุกปีและบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ 10 ข้อหาหลัก

3.การตั้งด่านตรวจตามแผปฏิบัติการเชิงรุกการแก้ไขปัญหาสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

3.1 คำสั่งปีใหม่ 2564 โดยศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยทางถนนอำเภอตะกั่วป่าได้กำหนดจุดตรวจเพื่อดำเนินการตามมาตรการและแผนการดำเนินการป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.63ถึง 4 ม.ค. 64 กำลังที่ร่วมปฏิบัติในแต่ละวัน ดังนี้

3.1.1 ห้วงเวลา 00.01- 08.00 น.

(๑) กำลังพล สภตะกั่วป่า 4 นาย (ส.1/ป.3 นาย)

(2) อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอตะกั่วป่า 2 นาย

(3) จนท.อป.พร. 2 นาย

(4) ฝ่ายปกครอง 2 นาย(กำนัน -ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล)

– รวม 10 คน

3.1.2 ห้วงเวลา 08.01-16.00 น. กำลังประกอบด้วย

(1) ตำรวจ สภ.ตะกั่วป่า 2-3 นาย

(2) ตชด. 425 จำนวน 2 นาย (สามารถสนับสนุนได้บางวัน เนื่องจากติดภารกิจ สปถ.)

(3) อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอตะกั่วป่า 2 นาย

(4) จนท.อป.พร. 2 นาย

(5) ฝ่ายปกครอง 2 นาย (กำนัน -ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์

(6) จนท.สาธารสุขและ อสม. 2-3 คน

– รวม 13-15 คน

3.1.3 ห้วงเวลา 16.00 – 24.00 น. กำลังประกอบด้วย

(1) กำลังพล ตร.ของ สภ.ตะกั่วป่า จำนวน 2 นาย

(2) กำลังพลของ สภ.คุระบุรี สภ.กะปง, สภ.เขาหลัก และ สภ.ตลาด

ใหญ่ วันละ 4 นาย (ส.1/ป.3 นาย) หมุนเวียนกันวันละ 1 สภ.

(3)อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอตะกั่วป่า 2 นาย

(4) จนท.อป.พร. 2 2 นาย

(5) ฝ่ายปกครอง 2 นายกำนัน -ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์

4.ผลการปฏิบัติ.

5.ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ

……………………

นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป โกอู๋@สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา