กรมการขนส่งทางราง ขอความร่วมมือให้ การรถไฟแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ และแจ้งผู้โดยสารที่จะเดินทางไปยังจังหวัดบุรีรัมย์ ต้องปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง กล่าวว่า จากประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ 32 เรื่อง “แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการปฏิบัติตัวของผู้เดินทางจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตราย และผู้เดินทางจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease (COVID19)) และต้องพำนักในจังหวัดบุรีรัมย์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ครั้งที่ 5” ลงวันที่ 2 มกราคม 2564 ได้กำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดหรือเขตพื้นที่ใด สถานที่ใด เหตุการณ์ใดที่กำหนดให้เป็นพื้นที่สีแดง ให้ปฏิบัติ ดังนี้

1. รายงานตัวต่อศูนย์คัดกรอง COVID-19 ประจำหมู่บ้านหรือชุมชน ท้องที่ที่อำเภอกำหนด และกรอกแบบคำถามสุขภาพในแบบฟอร์ม ต.๘ บร. ตามความเป็นจริง และหรือแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการกำหนด เว้นแต่บุคคลซึ่งเดินทางผ่านสถานีรถไฟบุรีรัมย์ ซึ่งผ่านการคัดกรอง และลงทะเบียนในแบบคำถามสุขภาพในแบบฟอร์ม ต.๘ บร. ตามความเป็นจริง และหรือแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการกำหนดแล้ว

2. ผู้เดินทางทุกคนต้องกักกันตัว 14 วัน เว้นแต่กักกันตัวครบ 7 วันแล้ว และผลตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการว่า พ้นระยะติดต่อของโรค หรือเข้ารับการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการว่าพ้นระยะติดต่อของโรค ด้วยวิธี Rapid Test ทันที ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือพนักงาน เจ้าหน้าที่กำหนด โดยผู้นั้นเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อดังกล่าวด้วยตัวเอง

3. การกักกันตัว ให้กักกันตัวในที่พักอาศัย หรือสถานที่ที่ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ประกาศกำหนด โดยห้ามออกนอกพื้นที่กักกันตัวและหากมีอาการป่วยต้องแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อภายใน 3 ชั่วโมง

กรมการขนส่งทางราง จึงขอความร่วมมือให้ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ประชาสัมพันธ์และแจ้งผู้โดยสารทราบและปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด หากผู้โดยสารท่านใดประสงค์จะเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกบัตรโดยสาร ขอให้ รฟท. พิจารณามาตรการรองรับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศปก.ศบค. ที่ขอความร่วมมือให้ประชาชนงดการเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

………………………………..