กรม อ. ย้ำ สถานประกอบการทุกจังหวัดยกการ์ดสูง เข้มมาตรการหลักผ่าน THAI STOP COVID

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ย้ำผู้ประกอบการในทุกจังหวัดการ์ดอย่าตก ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะจังหวัดเสี่ยงและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการในสถานบริการสาธารณะ เช่น ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร สถานที่ขนส่งสาธารณะ จึงต้อง   คงเข้มตามมาตรการหลักและเข้าไปประเมินตนเองตามมาตรฐานกรมอนามัยผ่านแพลตฟอร์ม THAI STOP COVID

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สถานประกอบการ กิจการ  สถานบริการสาธารณะที่ให้บริการประชาชนทุกกลุ่มวัย เช่น สถานที่ขนส่งสาธารณะ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ ผับ บาร์ คาราโอเกะ และโรงแรมในทุกจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดเสี่ยงและพื้นที่ใกล้เคียง  ยังคงต้องเข้มมาตรการเฝ้าระวังด้วยการจัดให้มีจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการสัมผัสร่วม เช่น ลูกบิดประตู ปุ่มกดในลิฟต์ ราวบันได ลดความแออัดของผู้ใช้บริการ และจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เช่น เสียงตามสาย บอร์ด ป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้กับผู้รับบริการ รวมทั้งประชาชนยังคงต้องเฝ้าระวังและป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 โดยเฉพาะแหล่งที่มีผู้คนหนาแน่นหรือมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก เช่น ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ตลาด เป็นต้น ซึ่งประชาชนต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาทุกครั้งที่ออกจากบ้าน  ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์  และรักษาระยะห่างระหว่างกัน  ไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมากรมอนามัยได้จัดทำแพลตฟอร์ม THAI STOP COVID http://stopcovid.anamai.moph.go.th ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ของสถานประกอบการ กิจการ สถานบริการสาธารณะ เช่น สถานที่ขนส่งสาธารณะ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ ผับ บาร์ คาราโอเกะ และโรงแรม เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการ โดยประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นต่อสถานประกอบการ กิจการ สถานบริการสาธารณะต่าง ๆ ที่ผ่านการรับรอง   ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ผ่าน QR code ที่ระบุไว้ในใบรับรองออนไลน์ได้ และเป็นทางเลือกในการตัดสินใจใช้บริการสถานประกอบการที่มีความปลอดภัยด้วยตนเองภายใต้แนวทางของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ทั้งนี้ กรมอนามัยขอความร่วมมือประชาชนลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการในร้านค้าต่าง ๆ เพื่อบันทึกข้อมูลการเข้า – ออก ในการช่วยลดความหนาแน่น และลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

…………………………………….

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 2 มกราคม 2564