ออป.ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาGistdaปีที่ 18

นายศุภกิจ เอ็นมี หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ สํานักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจ     อย่างยั่งยืน ผู้แทนจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ปีที่ 18 และมอบเงินเพื่อร่วมสมทบทุน “มูลนิธิรามาธิบดี” โดยมี นางสาวดวงรัตน์ ภัทรธัญญา ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สำนักงานใหญ่) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา