กรมท่าอากาศยานแจ้งผู้โดยสารเส้นทางบุรีรัมย์ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ต้องกักตัว14วัน ตามประกาศจังหวัด

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย รองอธิบดีกรมทางหลวง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวว่า จากประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ 32 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการปฏิบัติตัวของผู้เดินทางจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตราย และผู้เดินทางจากกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease (COVID19)) และต้องพำนักในจังหวัดบุรีรัมย์ (ฉบับที่4) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ครั้งที่ 5 ได้กล่าวถึงเงื่อนไขการเดินทางผ่านท่าอากาศยานบุรีรัมย์ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

สรุปได้ว่า กรณีผู้โดยสารที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่สีแดง โดยผ่านทางท่าอากาศยานบุรีรัมย์ทุกคน จะต้องผ่านขั้นตอนการคัดกรอง ดังต่อไปนี้
1.ลงทะเบียนในแบบคำถามสุขภาพในแบบฟอร์ม ต.8 บร. ตามความเป็นจริง
2.เช็คอินแอปพลิเคชั่นหมอชนะ
3.ผู้โดยสารทุกคนต้องถูกกักตัวในที่พักอาศัยหรือสถานที่ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์กำหนด 14 วัน โดยห้ามออกนอกพื้นที่กักกันตัวและหากมีอาการป่วยต้องแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อภายใน 3 ชั่วโมง
4.กรณีผู้โดยสารที่ไม่ต้องการกักตัว จะต้องเข้ารับการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการว่าพ้นระยะติดต่อของโรค ด้วยวิธี Rapid Test ทันที ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองจำนวน 600บาท ต่อคน หากผลการตรวจผ่านไม่ต้องเข้ารับการกักตัว

โดยผู้โดยสารที่ต้องการเลื่อนการเดินทาง เปลี่ยนบัตรโดยสาร สามารถติดต่อกับสายการบินได้ที่ สายการบินนกแอร์ โทร 044-666721 สายการบินไทยแอร์เอเชีย โทร 044-634968 ซึ่งกรมท่าอากาศยานพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดภายในท่าอากาศยานอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางผ่านท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานทุกแห่ง
*****
กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
กรมท่าอากาศยาน