สถิติสำคัญเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในแต่ละประเทศทั่วโลก ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

วันที่ 1 มกราคม 2564 มีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกกว่า 83.8 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตรวมแล้วกว่า 1.8 ล้านราย

-จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม และต่อประชากร
-จำนวนผู้เสียชีวิตรวม และต่อประชากร
-อัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ
-จำนวนผู้รักษาหายแล้วรวม และต่อประชากร
-อัตราผู้รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ

(documents)(clipboard)วิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม