“รมช.อธิรัฐ ตรวจท่าเรือเกาะสมุย สั่งเข้มงวดดูแลความปลอดภัยเรือและผู้โดยสารไม่ให้เกิดเหตุเรือล่มซ้ำรอย พร้อมติดตามมาตราการป้องกันโควิด-19”

ณ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมท่าเรือราชาเฟอรี่ ซึ่งให้บริการเรือเฟอรี่ข้ามฟากระหว่างท่าเรือดอนสัก – เกาะสมุย มีผู้ใช้บริการเฉลี่ยกว่า 1,000 คน/วัน รวมทั้งใช้ในการขนส่งยานพาหนะต่างๆ โดยท่านรัฐมนตรีช่วยฯ ได้สั่งการให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุยเข้มงวดการดูแลความปลอดภัยผู้โดยสารและเรือที่ให้บริการ รวมทั้งเรืออื่นๆในพื้นที่ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเช่นที่ผ่านมาโดยให้กำหนดมาตรการ อาทิ ต้องจัดให้มีพวงชูชีพประจําท่าเรือ, ให้กั้นทางเดินข้ึน–ลงเรือและจัดเจ้าหน้าท่ีอํานวยความสะดวก, ตรวจสภาพความพร้อมของตัวเรือและเครื่องจักร, ตรวจความพร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยประจําเรือ เสื้อชูชีพ พวงชูชีพ และถังดับเพลิงให้พร้อมใช้งาน, ติดตั้งป้ายระบุจำนวนคนโดยสารให้ชัดเจน เห็นได้ชัด, เน้นย้ำเรื่องจํานวนคนโดยสาร ไม่ให้บรรทุกเกินตามกําหนดในใบอนุญาตใช้เรือ, ให้ผู้ควบคุมเรือตรวจสอบสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาทุกครั้งก่อนเดินเรือและออกประกาศแจ้งเตือนให้ระมัดระวังการเดินเรือตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา

จากนั้นท่านรัฐมนตรีช่วยฯ ได้เดินทางไปตรวจติดตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ท่าเรือท้องกรูด อ.เกาะสมุย ซึ่งเป็นท่าเรือสำหรับให้บริการนักท่องเที่ยวเพื่อลงเรือไปยังสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง มีผู้ใช้บริการเฉลี่ยประมาณ 500 คน/วัน จึงได้เน้นย้ำให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย เคร่งครัดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในทุกท่าเรือที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบตามแนวทาง Social Distancing และหลักปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด