กฟน. สะดวกทันสมัย ยกระดับคุณภาพบริการออนไลน์ไม่ต้องเดินทาง สู่มาตรฐานสากล

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายวจี พิทักษ์ปรัชญากุล ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)  เปิดเผยว่า กฟน. มุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม ขับเคลื่อนระบบไฟฟ้าพลังงานอัจฉริยะเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร พร้อมยกระดับคุณภาพงานบริการอย่างต่อเนื่อง โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เข้ามาเป็นตัวช่วยเพื่อพัฒนากระบวนการให้บริการเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการผ่านทาง MEA Smart life Application และทางเว็บไซต์บริการขอใช้ไฟฟ้า M easy โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ กฟน. ผู้ขอใช้ไฟฟ้าทราบค่าใช้จ่ายได้ทันที  ประกอบกับการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) ของ กฟน. ซึ่งเป็นฐานข้อมูลแผนที่ฐานเชิงรหัส (แผนที่ดิจิทัล) มาตราส่วน 1:1000 สารสนเทศเชิงพื้นที่ (Spatial Map) ที่ทันสมัยได้มาตรฐานมีความละเอียดและแม่นยำสูง มาใช้ในการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าได้ทันที ทำให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ กฟน. เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการยิ่งขึ้นด้วยการจัดให้มีการอบรมมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งในกลุ่มบ้านพักอาศัย และกลุ่มธุรกิจ พร้อมออกใบรับรองโดย กฟน. ให้กับผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าเพื่อสร้างเครือข่ายผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ สามารถดำเนินการติดตั้งสายไฟฟ้าภายในได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ทำให้มีความรวดเร็วและลดขั้นตอนการขอใช้ไฟฟ้าได้เนื่องจากไม่ต้องตรวจสอบสายภายในซ้ำอีก ตลอดจน กฟน. ยังได้ดำเนินการขยายการติดตั้งระบบสายไฟฟ้าใต้ดินให้ครอบคลุม อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงที่สูงขี้น

จากผลแห่งการพัฒนาคุณภาพงานบริการอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้ กฟน. ในฐานะตัวแทนประเทศไทยที่เข้ารับการประเมินความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ หรือ The Ease of Doing Business ด้านความสะดวกในการขอใช้ไฟฟ้า (Getting Electricity) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีอันดับโลกที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามรายงานของ Doing Business 2017 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับด้านความสะดวกในการขอใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 37 และได้เลื่อนอันดับเป็นที่ 13 ในปี 2018 และได้ขึ้นสู่อันดับที่ 6 ของโลก จากการจัดอันดับล่าสุดในรายงาน Doing Business 2019 โดยการประเมินดังกล่าว เป็นการรายงานผลการศึกษาเพื่อจัดอันดับความยาก-ง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจในประเทศต่าง ๆ จำนวน 190 ประเทศทั่วโลก ซึ่งจัดทำขึ้นโดยธนาคารโลก (World Bank) ผลจากการจัดอันดับดังกล่าว จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนในประเทศไทย และเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ประชาชนสามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ กฟน. ได้อำนวยความสะดวกในการค้นหาจุดให้บริการโดยร่วมปักหมุดระบุพิกัดตำแหน่งทางดิจิทัลสถานที่ให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง ผ่านแอปพลิเคชัน CITIZENinfo ของรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบสถานที่ให้บริการของ กฟน. ได้ที่เว็บไซต์ www.mea.or.th หรือคลิกที่ https://www.mea.or.th/map/district_office  ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center  1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

▶️ Website : https://www.mea.or.th/content/detail/87/4115

▶️ Facebook : https://www.facebook.com/497340003626475/posts/2428861843807605/

▶️ Twitter : https://twitter.com/mea_news/status/1059748289669562369?s=21

▶️ GNews : https://gnews.apps.go.th/news?news=29834