กรมควบคุมโรค เดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานป้องกันควบคุม วัณโรค มุ่งเน้นนโยบายและแนวทางการควบคุมและยุติวัณโรคในประเทศไทย

 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ในการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค พร้องมุ่งเน้นนโยบายและแนวทางการควบคุมและยุติวัณโรคในประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนไทยปลอดภัยจากวัณโรค

วันที่ 5 พศจิกายน 2561 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม เรื่อง “แนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ. 2561” ภายใต้การสนับสนุนของโครงการกองทุนโลกด้านวัณโรค ว่า วัณโรค เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย องค์การอนามัยโลกจัดให้ประเทศไทยอยู่ 1 ใน 14 ประเทศของโลกที่มีภาวะวัณโรค จึงนำมาสู่การมุ่งมั่นที่จะยุติวัณโรคให้สำเร็จภายใน 20 ปี ที่อุบัติการณ์วัณโรคไม่เกิน 10 ต่อประชากร 100,000 คน โดยมีมาตรการป้องกันควบคุมวัณโรคที่สำคัญคือ เร่งรัดค้นหาผู้ป่วยวัณโรค พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็วและทันสมัย ส่งเสริมการเข้าถึงระบบการดูแลรักษาที่ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค

การอบรมในครั้งนี้มุ่งเน้นนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายมุ่งเน้นการยุติวัณโรคเพื่อให้ประเทศไทยและประชาชนไทยปลอดภัยจากโรควัณโรค โดยหน่วยงานทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม จะต้องร่วมมือกันจึงจะแก้ไขปัญหาวัณโรคได้ ซึ่งนำมาสู่       การดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จ เป็นรูปธรรม ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง ส่งผลต่อระบบการให้บริการสาธารณสุข การป้องกัน ดูแล และรักษาผู้ป่วยวัณโรค

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า การอบรมจะมีการจัดขึ้นทั่วประเทศ 4 ภาค รวม 5 ครั้ง มีเป้าหมายพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์รวมกว่า 2,000 คน ซึ่งครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 เกิดจากความร่วมมือของกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรคและโครงการกองทุนโลกด้านวัณโรค มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานวัณโรค มีความรู้ความเข้าใจ เสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพบุคลากรในการดำเนินการป้องกันควบคุมวัณโรค ตามแนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย  พ.ศ.2561 นำไปสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันวันโรค และการยุติวัณโรคของประเทศไทยต่อไป

ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข เภสัชกร และบุคลากรสาธารณสุขจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4, 6 และ กรุงเทพมหานคร  รวมประมาณ 400 คน ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

 

*******************************************************

ข้อมูลจาก : สํานักวัณโรค / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค