สถิติสำคัญ เกี่ยวกับโรคโควิดในแต่ละประเทศทั่วโลก ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

วันนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกกว่า 82 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตรวมแล้วกว่า 1.8 ล้านราย

จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม และต่อประชากร

จำนวนผู้เสียชีวิตรวม และต่อประชากร

อัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ

จำนวนผู้รักษาหายแล้วรวม และต่อประชากร

อัตราผู้รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ

………………………….

วิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม