กรมการจัดหางาน รับสมัครไปทำงานไต้หวัน 2 อัตรา

กรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน รับสมัครคนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา เพื่อไปทำงานกับบริษัท DE LICACY INDUSTRIAL CO.,LTD. ไต้หวัน ระยะเวลาการจ้างงาน 1 ปีขึ้นไป สมัครฟรี ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน แจ้งว่า กรมการจัดหางานรับสมัครคนงานทั่วไป ไปทำงานกับบริษัท DE LICACY INDUSTRIAL CO.,LTD. ไต้หวัน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,000 เหรียญไต้หวัน (TWD) หรือประมาณ 20,537 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561) ระยะเวลาการจ้าง 1 ปีขึ้นไป ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง การทำงานล่วงเวลา เป็นไปตามกฎหมายแรงงานไต้หวัน บริษัทจัดหาอาหารและที่พักให้ โดยคนหางานรับผิดชอบค่าอาหารและที่พักเดือนละ 2,500 เหรียญไต้หวัน บริษัทจ่ายเงินโบนัสเทศกาลตรุษจีนและเทศกาลไหว้พระจันทร์ และคนหางานรับผิดชอบค่าเบี้ยประกันภัยแรงงาน ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ค่าตรวจสุขภาพ ค่าใบถิ่นที่อยู่ ค่าบริการบริษัทจัดหางานไต้หวัน ทั้งนี้ หลังจากทำงานครบสัญญาจ้าง นายจ้างอาจจะพิจารณาต่อสัญญาจ้างในไต้หวันให้กับแรงงานไทย  ที่มีความขยันตั้งใจทำงานและมีความประพฤติดี คุณสมบัติผู้สมัครไม่จำกัดเพศ อายุ 18 – 65 ปี ไม่จำกัดส่วนสูงและน้ำหนัก วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการผลิตสิ่งทอ มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง เพศชาย ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ไม่มีประวัติอาชญากรรม มีความขยันอดทน สู้งาน และมีความรับผิดชอบสูง

หากคนหางานใดสนใจเตรียมหลักฐานการสมัครได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว สำเนาหนังสือเดินทาง(ถ้ามี) สำเนาวุฒิการศึกษา ใบผ่านงาน(ถ้ามี) และเพศชาย หลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร(สด.8 หรือ สด.43) หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ (รด.3 หรือ รด.5) หนังสือรับรองครบกำหนดปลดปล่อยเป็นทหารกองหนุน โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวอีกว่า การรับสมัครในครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่เสียค่าสมัครหรือค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ได้แก่ ค่ารูปถ่าย ค่าหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพ ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ค่าวีซ่า ค่าโดยสารเครื่องบินเที่ยวไป และค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ดังนั้น จึงอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถจัดส่งไปทำงานได้ โดยหลอกให้เสียเงินเป็นค่าสมัคร ค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายใดๆ  เพราะอาจเสียเงินฟรีแล้วไม่ได้ไปทำงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-245-1034 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน