จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังคงประกาศเป็นพื้นที่สีเหลือง พร้อมยกระดับมาตรการเข้มข้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

วันที่ 30 ธ.ค.63 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฯ หน่วยงานภาคเอกชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้รับทราบประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และที่แก้ไขเพิ่มเติม ติดตามความก้าวหน้าการจัด Local Quarantine เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ดังกล่าว และมีมติยกระดับมาตรการเรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายภานุ แย้มศรี กล่าวว่า สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันนี้พบป่วยรายใหม่ จำนวน 2 ราย ซึ่งนับเป็นรายที่ 5 และ 6 โดยรายที่ 5 เป็นหญิงไทย บ้านอยู่อำเภอลาดบัวหลวงเดินทางทำงานที่จังหวัดระยอง ขณะนี้เข้ารับการรัษาตัวที่กรุงเทพมหานคร ส่วนรายที่ 6 เป็นหญิงไทย ทำงานที่โรงงานในจังหวัดปทุมธานี เดินทางไป-กลับบ้านที่อำเภอลาดบัวหลวง และได้เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยแยกโรค(Cohot Ward) โรงพยาบาลในอำเภอนครหลวง ผลการตรวจผู้สัมผัสใกล้ชิดไม่พบผู้ติดเชื้อ จึงขอให้ประชาชนมั่นใจ วันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ จึงได้มีมติยังกำหนดพื้นที่บริหารจัดการทุกตำบล ทุกอำเภอ ยังคงเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด หรือพื้นที่สีเหลือง โดยใช้แนวทางของ ศบค. รวมทั้งยกระดับมาตรการเร่งด่วนตามคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 4073/2563 อย่างเข้มงวดขึ้น รวมถึงขอความร่วมมือข้าราชการและบุคลากรที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่ควบคุม ให้รายงานตัวทางระบบสื่อสารต่อหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด และให้หัวหน้าส่วนราชการายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วย ทั้งนี้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดจะต้อง (Work From Home) และสังเกตอาการที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน สำหรับภาคเอกชนและประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรณีเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (จังหวัดสมุทรสาคร หรือจังหวัดที่มีการประกาศเพิ่มเติม) ให้รายงานตัวทางระบบสื่อสารต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ เพื่อเข้าสู่กระบวนการควบคุมโรค โดยสังเกตอาการที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน กรณีเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม ขอให้รายงานตัว และให้เฝ้าสังเกตอาการตนเอง 14 วัน และหลีกเลี่ยงไปในที่มีคนจำนวนมาก ทั้งนี้ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกคนป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ ไม่ไปในที่แออัด จะสามารถป้องกันการการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เราจะผ่านไปได้อย่างแน่นอน

……………………………………………