เกษตร-พาณิชย์ จับมือ กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป.ลาว ในการสร้างความเชื่อมั่น เข้มงวดมาตรการในการควบคุมและการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำก่อนถึงมือผู้บริโภค

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พร้อมกับ นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์  ได้มีการประชุมร่วมทางโทรศัพท์กับ ดร.กาวิพอน พุดทะวง รองอธิบดีกรมเลี้ยงสัตว์และประมง กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป.ลาว ในการสร้างความเชื่อมั่น และมั่นใจในมาตรการของไทย โดย ประเทศไทยได้มุ่งให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสินค้าประมงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคมาโดยตลอดมีการเข้มงวดมาตรการในการควบคุมและการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำก่อนถึงมือผู้บริโภคเพื่อให้มีความปลอดภัยสูงสุดสำหรับสัตว์น้ำที่มาจากการเพาะเลี้ยงจะต้องมีมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีหรือ GAP ของกรมประมงส่วนที่มาจากการทำประมงต้องผ่านการประเมินสุขอนามัยบนเรือประมง อีกทั้งยังมีการส่งตรวจสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่วางจำหน่ายในท้องตลาด  เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในสินค้าประมงไทยที่ส่งออกไปยัง สปป.ลาว