วศ. มอบของขวัญปีใหม่ 2564 ลดค่าบริการทดสอบฯ 3 เดือน สนับสนุนบริการทางวิทยาศาสตร์ให้กับประชาชนคนไทย

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบของขวัญปีใหม่ 2564 ลดค่าบริการทดสอบและสอบเทียบแบบปกติ 20% ทุกรายการ นาน 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อสนับสนุนบริการทางวิทยาศาสตร์มอบให้ผู้รับบริการในภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และประชาชนทั่วไป โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของขวัญสำหรับประชาชนในปีใหม่ตามนโยบายของ ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า วศ. มีบทบาทในการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งมั่นที่จะส่งมอบบริการที่ดี มีคุณภาพ โดยเฉพาะการบริการทดสอบและสอบเทียบ ที่มีความสำคัญเพื่อส่งถึงประชาชนคนไทย โดยลดค่าบริการทดสอบฯ แบบปกติทุกรายการ 20% เพื่อช่วยผู้ประกอบการลดภาระค่าใช้จ่ายช่วงโควิด-19 โดยการให้บริการทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ ที่ใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐานสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ เสริมสร้างการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภาคส่วน เช่นภาคอุตสาหกรรม ชุมชน SMEs และประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเช็ครายการทดสอบต่างๆ ได้ที่ http://onestop.mhesi.go.th/mstq/web/ โดยส่งตัวอย่างแบบปกติ ณ ศูนย์บริการ One Stop Service อาคาร ดร.ตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมชำระค่าธรรมเนียม และกรณีส่งตัวอย่างทางไปรษณีย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการจะส่งใบแจ้งหนี้ในวันที่ได้รับตัวอย่างทางไปรษณีย์ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-201-7000 หรือ www.dss.go.th และ Facebook :DSSTHAISCIENCE ในวันและเวลาราชการ