รองอธิบดีกรมผส.ประชุมหารือแผนปฏิบัติการตามมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมผู้สูงอายุของกรมกิจการผู้สูงอายุ

วันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) เป็นประธานในการประชุมหารือแผนปฏิบัติการตามมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมผู้สูงอายุของกรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ และหารือรูปแบบการ Kick off มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมผู้สูงอายุ เพื่อประชาสัมพันธ์มาตรการระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่องสังคมผู้สูงอายุให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน ได้มีความเข้าใจในรายละเอียดของมาตรการดังกล่าว และเพื่อให้เกิดความร่วมมือตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับหน่วยงาน เชื่อมต่อไปยังระดับพื้นที่และทุกภาคส่วนจากการหารือร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพหลัก และมอบหมายผู้แทนหน่วยงานเป็นผู้ประสานร่วมดำเนินการ โดยมี รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ (นางศิริลักษณ์ มีมาก) ผู้อำนวยการกอง/ กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๑ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม

 

ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร

กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้ที่ http://www.dop.go.th/ และ https://www.facebook.com/dop.go.th/