กรมการขนส่งทางราง ลงพื้นที่ตรวจสถานีรถไฟ/รถไฟฟ้า คุมเข้มมาตรการ COVID -19 ก่อนปีใหม่

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง ลงพื้นที่เพื่อสำรวจ ตรวจ ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของระบบขนส่งทางราง พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ ขร. โดยลงพื้นที่ บริเวณสถานีรถไฟ/รถไฟฟ้า จำนวน 4 สถานี ได้แก่
1. MRT สถานีสุขุมวิท
2. BTS สถานีอโศก
3. ARL สถานีบ้านทับช้าง
4. สถานีรถไฟบ้านทับช้าง

จากการสำรวจปริมาณผู้โดยสารในระบบขนส่งทางรางก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในพื้นที่จังหวัดสมุครสาคร พบว่ามีผู้โดยสารในระบบขนส่งทางรางรวมทุกระบบ (รถไฟ รถไฟฟ้า MRT รถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้า ARL) จำนวนมากถึง 1,287,763 คนต่อวัน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธ.ค. 63 ซึ่งเป็นช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่) และล่าสุดจากการสำรวจปริมาณผู้โดยสารในระบบขนส่งทางราง (ประจำวันที่ 29 ธ.ค.2563) จำนวนผู้โดยสารลดลง 54.63% เหลือเพียง 703,489 คนต่อวัน

โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ขร.ได้มีการตรวจสำรวจตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ในการป้องกันการแพร่ระบาด COVID -19 พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการ D – M – H – T – T (Distancing , Mask Wearing, Hand Washing, Testing และ Thai Cha Na) อย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อรับมือ COVID -19 ระลอกใหม่
D – Distancing- เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น
M – Mask wearing – สวมหน้ากากหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา
H – Hand washing – ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือ อย่างทั่วถึง เพียงพอ
T – Testing- ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
T – Thai Cha na – ใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ

ทั้งนี้ จากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ที่มีการกลับมาระบาดอีกครั้ง ขร. ได้กำชับผู้ให้บริการด้านการขนส่งระบบรางให้เข้มงวดตรวจสอบและติดตามการดำเนินมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระบบขนส่งทางรางอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ ทั้งภายในสถานีและขบวนรถ งดการสนทนาภายในขบวนรถ หมั่นใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือทั้งก่อนและหลังการใช้บริการในระบบ รวมถึงหมั่นทำความสะอาดขบวนรถและสถานี เพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน โดย ขร. ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการระบบการขนส่งทางราง ปฎิบัติตามแนวทางและข้อกำหนดตามประกาศของกรมการขนส่งทางราง เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางรางภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ฉบับที่ 6) และมาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางรางภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ฉบับที่ 7 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

………………………………….