ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการของ กสร.

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ออกประกาศ เลื่อนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยขอให้ผู้สมัครติดตามการประกาศกำหนดวัน และเวลาสอบอย่างใกล้ชิดทางเว็บไซต์ http://personnel.labour.go.th และ http://labour.jobthaigov.com

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ตามที่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้มีประกาศการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ในวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 นั้น เนื่องจากในปัจจุบันได้มีการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ จึงส่งผลกระทบต่อการสอบแข่งขัน เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงได้ออกประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันดังกล่าวออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ทั้งนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จะประกาศกำหนดวัน และเวลาในการสอบฯ และแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ทางเว็บไซต์ http://personnel.labour.go.th และ http://labour.jobthaigov.com ขอให้ผู้สมัครสอบติดตามการประกาศกำหนดวัน และเวลาในการสอบฯ อย่างใกล้ชิด

……………………………………..