กรมพัฒนาที่ดินจัดประชุมคณะกรรมการวันดินโลกครั้งที่ 5/2561

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.30 น. กรมพัฒนาที่ดินจัดประชุมคณะกรรมการวันดินโลก ครั้งที่ 5/2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดงานมหกรรมวันดินโลก โดยมี ดร.วิวัฒน์  ศัลยกำธร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

โดยในที่ประชุม นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมงานวันดินโลก ปี 2561 ของคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการวันดินโลกทั้ง 3 คณะ ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนวันดินโลก คณะทำงานประชาสัมพันธ์วันดินโลก และ คณะทำงานจัดหาทุนวันดินโลก โดยในส่วนของคณะทำงานขับเคลื่อนวันดินโลก รายงานถึงการดำเนินการจัดงานมหกรรมวันดินโลกในระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2561 รายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ทั้ง 3 วัน เช่น พิธีเปิดงานมหกรรมวันดินโลก  การจัดนิทรรศการ “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน คืนชีวิตให้แก่ดิน คืนความสุขให้แก่เรา”  การจัดเสวนานานาชาติ “Healthy Soil: key solution for SDGs”   กิจกรรมพิเศษต่างๆ และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น  โดยล่าสุด กระทรวงเกษตรฯ ได้มีหนังสือเชิญคณะทูตานุทูต ผู้แทนกลุ่มอาเซียน และผู้แทนกลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งเอเชีย (Asian Soil Partnership : ASP) มาร่วมงานครั้งนี้และมีผู้ตอบรับแล้วจำนวน 47 คน จาก 13 ประเทศ (ทั้งเอเชียและยุโรป) จากนั้นหน่วยงานภาคีต่างๆ ได้รายงานความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมวันดินโลกในหน่วยงานของตนเองให้คณะทำงานทราบ

นอกจากนี้ รมช.วิวัฒน์ ได้ติดตามความก้าวหน้าของการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย  Centre of Excellent for Soil Research in Asia (CESRA)  ซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 6 ธันวาคม นี้ ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 

#วันดินโลก

#วันดินโลก2561

#worldsoilday

#worldsoilday2018

#กรมพัฒนาที่ดิน

#พิพิธภัณฑ์ดิน

#Thailandworldsoilday

#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์