อธิบดีกรมผส.ประชุมการดำเนินงานธนาคารเวลาสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานธนาคารเวลาสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานธนาคารเวลาสำหรับการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และหารือแนวทางการดำเนินงานธนาคารเวลาสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี คณะทำงานจากกรุงเทพมหานคร นำโดย รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย (นายวงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์) หัวหน้ากลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพบุคคลและครอบครัว (นางณัชชา ประภายนต์) และคณะทำงาน ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (นางภรณี ภู่ประเสริฐ) ฯลฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง/ กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ  เข้าร่วมการประชุมหารือในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม

 

ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร

กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้ที่ http://www.dop.go.th/ และ https://www.facebook.com/dop.go.th/