กระทรวงคมนาคม เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยฯ ให้แก่พี่น้องประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 “เดินทางปลอดภัย ใส่ใจกำลังสาม” คมนาคมเน้นให้ใส่ใจตนเอง ใส่ใจผู้อื่น และใส่ใจประชาชน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคม เตรียมการรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยมอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการร่วมกันอำนวยความสะดวกประชาชน “เดินทางปลอดภัย ใส่ใจกำลังสาม” คมนาคมเน้น ให้ใส่ใจตนเอง ใส่ใจผู้อื่น และใส่ใจประชาชน และมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดทำแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ของกระทรวงคมนาคม ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 ระยะเวลารวม 7 วัน

นายศักดิ์สยามฯ กล่าวว่า แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ของกระทรวงคมนาคม มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ประชาชนเดินทางถึงที่หมายโดยสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ด้วยการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการบริการขนส่งสาธารณะและโครงข่ายคมนาคมอย่างบูรณาการ พร้อมทั้งเพิ่มความเข้มงวดของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ. 2564 กระทรวงคมนาคม ตั้งเป้าหมายไว้ ดังนี้
(1) บริการระบบขนส่งสาธารณะ ประกอบด้วย รถโดยสารสาธารณะ รถไฟ เรือโดยสารสาธารณะ และเครื่องบิน ให้ประชาชนเข้าถึงง่าย เพียงพอต่อการเดินทาง ไม่ล่าช้า ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ไม่โก่งราคา ไม่ทิ้งผู้โดยสาร และทันกับสถานการณ์
(2) ให้ความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในคุณภาพของการให้บริการขนส่งสาธารณะ ด้วยการดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีโดยสาร ภายในรถโดยสารสาธารณะ รถไฟ เรือโดยสารสาธารณะ และเครื่องบิน เข้มงวดผู้ประจำรถโดยสารสาธารณะ รถไฟ และเรือโดยสารสาธารณะ ทุกราย ไม่เสพสิ่งเสพติด และมีระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจเป็นศูนย์มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ รวมทั้ง เข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(3) กำกับและควบคุม ลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากการเดินทางทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ให้ลดลงไม่น้อยกว่า 5% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาลปีใหม่ ย้อนหลัง 3 ปี
(4) บริหารจัดการจราจรทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ให้มีความคล่องตัวและปลอดภัย
(5) บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ในการเดินทางของประชาชน

นายศักดิ์สยามฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงคมนาคมได้เตรียมความพร้อมจัดให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 โดยจัดเตรียมแผนรองรับการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล ประกอบด้วย การอำนวยความสะดวกด้านโครงข่ายการเดินทาง การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกทางถนน การบริการข้อมูลข่าวสารการจราจร มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ และมาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ และแผนรองรับการเดินทางด้วยการขนส่งสาธารณะ ประกอบด้วย การจัดบริการและอำนวยความสะดวกการขนส่งสาธารณะ การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก การบริการข้อมูลข่าวสารการเดินทางและรับเรื่องร้องเรียน มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะ มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางน้ำ มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางราง และมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางอากาศ นอกจากนี้ ให้หน่วยงานในสังกัดที่กำกับ ดูแล อำนวยความสะดวกการบริการเดินทางขนส่งของประชาชนเพิ่มความเข้มงวดของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมร่วมกันให้บริการแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

หน่วยงานในสังกัดกะทรวงคมนาคม รับแนวโยบายของนายศักดิ์สยามฯ เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 โดยจะมีการดำเนินงานที่สำคัญ สรุปดังนี้
(1) ทุกหน่วยงานดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ในระบบคมนาคมขนส่งอย่างเข้มงวด
(2) ทุกหน่วยงานดำเนินกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 โดยเฉพาะกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ได้บูรณาการการดำเนินงานตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
(3) ขบ. ดำเนินการตรวจสภาพรถบรรทุก เน้นเฝ้าระวังรถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงและรถบรรทุกวัตถุอันตราย รวมทั้งขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้รถบรรทุกงดวิ่งช่วงเทศกาล
(4) ทล. และ ทช. คืนสภาพผิวจราจรโครงการก่อสร้าง ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการจราจรให้ได้มากที่สุด รวมถึงจัดทำป้ายทางเลี่ยงแนะนำช่วงเทศกาล พร้อมช่องทางให้ข้อมูลข่าวสารการเดินทาง รวมถึงดำเนินมาตรการเพื่อชะลอความเร็วรถและป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดกลับรถ
(5) ทล. ทช. และ สนข. ร่วมวิเคราะห์จุดที่เกิดอุบัติเหตุต่อเนื่องในช่วงเทศกาลที่ผ่านมา โดยมีมาตรการเฝ้าระวังอุบัติเหตุบนทางหลวง 50 เส้นทาง แนวทางแก้ไขปรับปรุงโดยเร็ว
(6) ทล. จะนำอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ประมาณ 20 เครื่อง บินสำรวจสภาพเส้นทางจราจร
เพื่อบริหารจัดการจราจรร่วมกับกล้อง CCTV ครอบคลุมพื้นที่เส้นทางสายหลักเข้า – ออกกรุงเทพ ในช่วงเทศกาลปีใหม่
พ.ศ. 2564
(7) รฟท. ดำเนินการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดเจ้าหน้าที่กำกับดูแล ตรวจสอบความพร้อมบริเวณจุดตัดรถไฟกับถนน โดยเฉพาะทางลักผ่าน
(8) สนข. วิเคราะห์สรุปผลปริมาณการเดินทางในช่วงเทศกาลหยุดยาวตลอดปี พ.ศ. 2563

นายศักดิ์สยามฯ กล่าวตอนท้ายว่า หน่วยงานในสังกัด คค. ร่วมกันให้บริการฟรีแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ประกอบด้วย
(1) กรมทางหลวง (ทล.) ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ วงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก (บางปะอิน-บางพลี) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 4 มกราคม 2564
(2) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่
30 ธันวาคม 2563 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 4 มกราคม 2564 รวมทั้งยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ผ่านทางพิเศษเฉลิมรัชมงคล ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่
31 ธันวาคม 2563 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2564
(3) กรมเจ้าท่า (จท.) ให้บริการเรือข้ามฟากฟรี ท่าเรือคลองสาน – ท่าเรือกรมเจ้าท่า วันละ 3 ช่วงเวลา ตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 มกราคม 2564
(4) บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) จัดบริการรถตู้รับ – ส่งฟรีแก่ผู้โดยสาร ระหว่างบริเวณหน้าอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) กับสถานีรถไฟฟ้า BTS และกรมการขนส่งทางบก ระหว่างวันที่
29 – 31 ธันวาคม 2563
(5) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ให้บริการที่จอดรถฟรี ของสนามบินสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง-ภูเก็ต ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 600 คัน ท่าอากาศยานดอนเมือง 120 คัน และท่าอากาศยานภูเก็ต ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564

————————