กรมควบคุมโรค ร่วมกับเครือข่าย จัดกิจกรรม “วันสุขภาพหนึ่งเดียวโลก”

แพทย์หญิงจุไร วงศ์สวัสดิ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์จีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ดร.กาญจนา นิตยะ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ดร.แสงเดือน มูลสม ผู้แทนเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวประเทศไทย Dr.John MacArthur ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ร่วมกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว และเครือข่ายพันธมิตรสุขภาพหนึ่งเดียวทุกภาคส่วน ร่วมเปิดงานกิจกรรมวันสุขภาพหนึ่งเดียวโลก หรือ Global One Health Day 2018 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ที่ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน กรุงเทพฯ

กิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ให้มีความเข้มแข็ง เชื่อมโยงกัน และมีศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค แบบบูรณาการภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว หรือ One Health ซึ่งมีความสำคัญในการกำหนดทิศทาง นโยบาย และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพคน สัตว์ สัตว์ป่า โดยเน้นการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ต่อไป …..

 

**************************************************

ข้อมูลจาก : สำนักโรคติดต่อทั่วไป/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค