กศน.ร่วมกับ กสท จัดพิธีส่งมอบงาน โครงการ ติดตั้งบริการ Free Wifi by CAT ให้แก่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 107 แห่ง

สำนักงาน กศน. ร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จัดพิธีส่งมอบงาน โครงการติดตั้งบริการ Free Wifi by CAT ให้แก่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จำนวน 107 แห่ง โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีการส่งมอบซึ่ง ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. เป็นตัวแทนรับมอบจาก พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ชั้น 6 สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ


ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจาก สำนักงาน กศน. ได้ประสานความร่วมมือกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในการส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายหรือ WiFi ที่มีประสิทธิภาพ ความเร็วสูง และมีคุณภาพ ให้แก่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ภายใต้สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให้เป็นห้องสมุดดิจิทัล ตามนโยบายของสำนักงาน กศน. ในการที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านและการเรียนรู้ มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือสัญญาณ WiFi ที่เสถียร พร้อมสำหรับการให้บริการการอ่านและการเรียนรู้ในระบบดิจิทัล ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มาใช้บริการ

อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมา ทางบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนการติดตั้งเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตภายใต้ชื่อ Free WiFi by CAT ซึ่งเป็นการดำเนินการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จำนวน 107 แห่ง ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งนับจากนี้ไป ประชาชนที่มาใช้บริการในห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จะมีโอกาสที่ดียิ่งขึ้นในการใช้ประโยชน์จากห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนต่อไป ทั้งนี้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มดำเนินการเชื่อมโยงสาย Fiber และติดตั้งอุปกรณ์ Access Point ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จำนวน 107 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 และดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2563 โดยได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ Access Point ในแต่ละห้องสมุด เพื่อใช้บริการอินเทอร์เน็ต Free WIFI by CAT ความเร็ว 100 Mbps. จำนวน 4 จุดใช้งาน ดังนี้ 1 ห้องทรงงานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ทรงสามารถใช้ในการทรงงานในระหว่างการเสด็จ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จำนวน 1 จุด 2. บริเวณพื้นที่ภายในห้องสมุด จำนวน 2 จุด 3. บริเวณพื้นที่ทำกิจกรรมด้านนอกห้องสมุด จำนวน 1 จุด และเพื่อเป็น สาธารณะประโยชน์ทางการศึกษา แก่นักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชน ที่ใช้บริการในห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”

—————————————