อธิบดี พก. เปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดแนวทางและการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการและศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ”

วันที่ 5 พ.ย. 61 เวลา 13.00 น. ที่ โรงแรมบางกอกมิดทาวน์ กรุงเทพมหานคร นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดแนวทางและการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการและศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤศจิกายน 2561 โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ และศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ จำนวน 9 แห่ง รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวนทั้งสิ้น 50 คน

นางธนาภรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอนโยบายและจัดทำแผนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยดำเนินการด้านการคุ้มครอง ส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ สร้างโอกาสและความเสมอภาคแก่คนพิการ ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ พร้อมให้คำแนะนำและช่วยเหลือคนพิการให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้คนพิการอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้ ปัจจุบันหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ พก. มีศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ 8 แห่ง และศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) 1 แห่ง รวม 9 แห่ง ซึ่งมีคนพิการที่อยู่ในความดูแล จำนวน 579 คน เพื่อให้การดำเนินงานการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ ในศูนย์ฯ ให้มีมาตรฐานและทำให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

นางธนาภรณ์ กล่าวต่อไปว่า วันนี้ พก. จึงได้จัด “การประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดแนวทางและการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการและศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ” ขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤศจิกายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะด้านอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงผู้เข้าประชุมฯ จะได้แลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ รวมทั้งเป็นการต่อยอดความรู้และการถอดบทเรียน เพื่อนำข้อเสนอแนะไปพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน ให้คนพิการทั้งในศูนย์ฯ และชุมชน ได้รับบริการอย่างมีมาตรฐานและกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ พร้อมกันนี้ ได้กำหนดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานภายในศูนย์ฯ ทั้ง 9 แห่ง ดังนี้ 1) ต่อยอดการดำเนินโครงการ 1 ศูนย์ 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ พัฒนาหลักสูตรให้เป็นที่ยอมรับ และเหมาะสมกับคนพิการ สำรวจความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพอิสระ หรือเข้าทำงานในสถานประกอบการได้ 2) ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้พัฒนาทักษะอาชีพคนพิการ เตรียมความพร้อมและฝึกทักษะการดำรงชีวิตคนพิการ สู่การมีงานทำ 3) ส่งเสริมศักยภาพอาชีพในชุมชน ด้วยการเป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษากับกลุ่มอาชีพในชุมชน และบริการฝึกอาชีพคนพิการในชุมชน 4) ขับเคลื่อนศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดสาขา พัฒนาแนวทางการดำเนินงาน และจัดบริการให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ทั้งนี้ กิจกรรมภายในการประชุมฯ ประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปรายสรุปผล การนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ในปี 2562 รวมทั้งการแบ่งกลุ่มระดมสมองถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นต้น

“ในวันนี้ เป็นโอกาสดีที่หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัด พก. ได้ให้ความสำคัญและเข้าร่วมประชุม กำหนดแนวทางและการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ และศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ ซึ่งจะทำให้คนพิการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีความภาคภูมิใจ มั่นใจในตนเอง มีทักษะด้านอาชีพ ได้รับการยอมรับจากสังคม และกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ นำไปสู่การพึ่งพาตนเองของคนพิการอย่างยั่งยืน เป็นการเปลี่ยนคนพิการจาก “ภาระ ”ให้เป็น “พลัง ” ของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ” นางธนาภรณ์ กล่าวในตอนท้าย