อธิบดีกรมการแพทย์เผยแนวทางการให้บริการทางการแพทย์ แบบ New normal เพื่อรองรับสถานการณ์ Covid-19 ในปัจจุบัน

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ในช่วงหลังการระบาดรอบแรก กรมการแพทยได้ร่วมกับหน่วยงานวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงองค์กรวิชาชีพ สมาคมวิชาชีพต่างๆ ได้จัดทำแนวทางการให้บริการทางการแพทย์ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเตรียมพร้อมและรองรับการระบาดรอบใหม่หรือโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อื่น ๆ โดยมุ่งเน้นให้หน่วยบริการสามารถดูแลผู้ป่วยโรคทั่วไปและโควิด19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัยต่อผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ รายละเอียดแนวทางการให้บริการทางการแพทย์ ประกอบไปด้วย

•คำแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้ออย่างถูกต้องและปลอดภัย

•แนวทางการวินิจฉัย รักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล

•รายการตรวจสอบ (checklist) ความพร้อมในการให้บริการผู้ป่วยในแต่ละหน่วยบริการ

•คู่มือ/ แนวปฏิบัติการให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New normal medical services)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1991616814314410&id=643148052494633