สอศ. จับมือ กระทรวงแรงงาน เร่งสานต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลวางแผนผลิตกำลังคนอาชีวะ

พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ โดย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน โดย นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล Big Data เพื่อวางแผนผลิตและพัฒนากำลังคน ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า การลงนามวันนี้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่ให้กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงานทำงานร่วมกัน ในการบูรณาการข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการลงทุนและผลักดันให้นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic corridor: EEC) โดย สอศ. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จะได้เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล Big Data ทั้งด้านอุปสงค์ (Demand Side) ความต้องการกำลังคน และอุปทาน (Supply Side) ความสามารถในการผลิตเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนในทุกภาคทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่าความร่วมมือ ครั้งนี้จะเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการศึกษา และด้านการแรงงาน การบริหารจัดการ และวางแผนด้านการศึกษา รวมไปถึงการพัฒนาทักษะและมาตรฐานของอาชีวศึกษา และมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อการประกอบอาชีพ และการบริการจัดหางานแก่นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา อาทิ ข้อมูลลงทะเบียนความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ด้านสมรรถนะ หรือคุณสมบัติ ข้อมูลสถิติผู้เรียน ผู้สำเร็จการศึกษา ข้อมูลความร่วมมือในการใช้พื้นที่ และทรัพยากรร่วมกันในการจัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ผ่านระบบและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดเก็บ และใช้ประโยชน์ข้อมูลภายใต้มาตรฐานข้อมูลเดียวกัน

ทั้งนี้ในส่วนของการเชื่อมโยงข้อมูล Big Data นั้น สอศ. ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภายใต้โครงสร้าง 1 ศูนย์กลาง 6 ศูนย์ภูมิภาค 18 ศูนย์กลุ่มจังหวัด ใน 6 ภารกิจ คือ ฝ่ายข้อมูลกลาง ฝ่ายส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานอาชีพ ฝ่ายส่งเสริมการระดมทรัพยากรและความร่วมมือ ฝ่ายจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการมีงานทำ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และฝ่ายประสานงานและสร้างการรับรู้ รวมไปถึงโครงการลงทะเบียนครูพิเศษ อาชีวศึกษา และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ก็จะได้เชื่อมโยงข้อมูลมาสู่ Big Data ด้วย ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนงานไปพร้อมกัน ๆ ในหลายส่วน

/////////////////////////////////////////////////////   กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.