ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพิธีทักษิณานุประทาน เนื่องในวันฉลองการขึ้นครองราชย์ 28 ธันวาคม

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09:10 น. ที่ พระบรมอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หอนาฬิกาโรงเรียนวัดอินกัลยา ต.บางปะหัน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพิธีทักษิณานุประทาน เนื่องในวันฉลองการขึ้นครองราชย์ 28 ธันวาคม พร้อมด้วย ร้อยตรีหญิงสายสุนีย์ ยมนา นายอำเภอบางปะหัน นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล ว่าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ร่วมพิธีจุดเทียนธูป บูชาเครื่องสังเวย โดยมี ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสิน นอกจากการเมืองและการศึกสงครามแล้ว พระองค์ทรงฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม การบำรุงการศึกษาตามวัด การรวบรวมพระไตรปิฎก อัญเชิญพระแก้วมรกต และพระบางจากเวียงจันทน์ กลับมายังกรุงธนบุรี บูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่าง ๆ ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถรอบด้านของพระองค์ ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรีจึงประกาศให้วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน” และถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” เพื่อยกย่องพระองค์เป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของชาติไทย

โดยในทุกวัน ที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ขึ้น บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หอนาฬิกาโรงเรียนวัดอินกัลยา อ.บางปะหัน มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 เป็นต้นมา เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และให้ประชาชนชาวไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์สืบต่อไป

—————–