AHRDA รุก! ประชารัฐ เสริมทักษะคนด้านยานยนต์

AHRDA เน้นประชารัฐร่วมรัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา พัฒนาคนด้านยานยนต์ ภาคการศึกษา พร้อมคลอดโปรแกรมฝึกพ.ค. อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) หนึ่งในศูนย์ Training Excellent Center ของกพร. กระทรวงแรงงาน เป็นศูนย์ยกระดับการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับสากล เพื่อให้ยานยนต์/ชิ้นส่วนและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง มีความสามารถในการแข่งขัน จึงมีการใช้แนวทางประชารัฐร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เสริมสร้างในการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะทางด้านเทคนิคโดยผ่านการรับรองตามมาตรฐานในแต่ละสายอาชีพ สร้างช่างเทคนิคและวิศวกรที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ พัฒนาครูฝึกในโรงงาน (Train the Trainer) ในการถ่ายทอดทักษะและการบริหารจัดการให้กับพนักงานในสถานประกอบกิจการ จะเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) ของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ด้านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน มีศักยภาพรองรับรองรับนวัตกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง (High Technology) ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมถึงเป็นการแก้ปัญหาขาดแคลนกำลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

นายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบัน AHRDA กล่าวว่า เมื่อเร็วนี้ๆ สถาบัน AHRDA ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในการพัฒนาการจัดการศึกษา งานวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากรและการเรียนสอน โดยดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในภาคการศึกษาและนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาเข้าสู่วิชาชีพในอนาคต จึงมีการประสานความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรตามความต้องการของตลาดแรงงาน เน้นผลิตกำลังคนป้อนสู่สถานประกอบกิจการ พัฒนาทีมวิทยากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ครูฝึกของสถาบัน AHRDA พนักงานของสุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้มีทักษะ ความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับคนทำงานในสถานประกอบกิจการ นักษาศึกษาในระดับปวช.ปวส. โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน สนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะฝีมือให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล โดยขยายให้ครอบคลุมภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิต และภาคการศึกษาอื่นๆ

“ความร่วมมือในครั้งนี้มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี จะมีส่วนสนับสนุนให้ภารกิจของสถาบัน AHRDA ที่มีการมีฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม บรรลุเป้าหมายประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจ ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างกำลังคนเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในเดือนพฤษภาคม 2561 มีหลักสูตรฝึกอบรม เช่น งานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ระดับ 2 ทักษะการเป็นวิทยากร การเขียนแบบเครื่องกล 2 มิติ ด้วยโปรแกรม AutoCAD วิศวกรรมคุณค่าและการประยุกต์ใช้ 5ส รากฐานแห่งการเพิ่มผลผลิต และการฝึกความรู้และทักษะด้านการตรวจติดตามภายใน ISO 9001: 2015 อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.dsd.go.th/ahrda หรือโทรสอบถามได้ที่ 0 2315 3789” ผู้อำนวยการสถาบัน AHRDA กล่าว