ก.แรงงาน ดึง ทีวีบูรพา ยกระดับฝีมือช่างโซลาร์เซลล์

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ร่วมกับ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ฝึกอบรม ยกระดับฝีมือช่างโซลาร์เซลล์ 20 รุ่น กว่า 400 คน ตามโครงการช่างบันดาลไฟ


นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เปิดเผยว่า จากที่รัฐบาลกำหนดยุทธศาสตร์ชาติด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ตามแผนแม่บทการพัฒนาศักยภาพ คนตลอดช่วงชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า และยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กระทรวงแรงงานโดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ล่าสุด กพร. ได้ร่วมกับ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ดำเนินกิจกรรมอบรมช่างบันดาลไฟ ฝึกอบรมหลักสูตรการติดตั้งและบำรุงรักษาเซลล์แสงอาทิตย์ โดยผู้ผ่านการฝึกอบรม จะได้รับวุฒิบัตรจากโครงการ ใบรับรองการผ่าน การอบรมความปลอดภัยการทำงานที่สูงจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และวุฒิบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมทำงานติดตั้งและบำรุงรักษาโซลาร์เซลล์ได้ทันที

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กล่าวต่อไปว่า การฝึกอบรมจะดำเนินการ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ในพื้นที่ 12 จังหวัด คือ สพร.6 ขอนแก่น สพร.7 อุบลราชธานี สพร.9 พิษณุโลก สพร.12 สงขลา สพร.13 กรุงเทพมหานคร สพร.15 พระนครศรีอยุธยา สพร.17 ระยอง สนพ.นนทบุรี สนพ.ฉะเชิงเทรา สนพ.จันทบุรี สนพ.ลำพูน และ สนพ.ชุมพร จำนวน 20 รุ่น รุ่นละ 20 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้รับเหมา กำลังแรงงาน หรือผู้ที่สนใจ จะประกอบอาชีพเป็นช่างติดตั้งและบำรุงรักษาโซลาร์เซลล์ ในการฝึกอบรมโครงการช่างบันดาลไฟครั้งนี้จะใช้หลักสูตร สถานที่ และวิทยากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ รับสมัคร และคัดเลือกผู้เข้าฝึก สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ภายหลังจากจัดฝึกอบรมแล้วบริษัทจะมอบชุดฝึกดังกล่าวให้แก่หน่วยงานของ กพร.นำไปใช้ประโยชน์ ในการจัดฝึกอบรมต่อไปด้วย

“ผู้สนใจตรวจสอบคุณสมบัติ และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/K7no7pNyUNmAiEjc7 ความร่วมมือกับทีวีบูรพาในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือของ กพร.ที่จะขับเคลื่อนภารกิจยกระดับทักษะฝีมือแรงงานตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาล เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของแรงงานในทุกระดับ รวมถึงส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดเป็นพลังงานทดแทนในอนาคต” อธิบดี กพร. กล่าวทิ้งท้าย

—————————-