ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการแก้ไขกฎหมายหลักทรัพย์เพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินกิจการสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เตรียมเสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ในการดำเนินกิจการของสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ได้เป็นการเฉพาะ รวมทั้งเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการเงินของสมาคม ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่จะส่งเสริมให้สมาคมดังกล่าวมีรายได้ไปใช้ในการดำเนินการและทำกิจกรรมส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ อันเป็นวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์

ก.ล.ต. เตรียมเสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ในการดำเนินกิจการของสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ได้เป็นการเฉพาะ รวมทั้งเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการเงินของสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่จะส่งเสริมให้สมาคมดังกล่าวมีรายได้ไปใช้ในการดำเนินการและทำกิจกรรมส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ อันเป็นวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(1)  การดำเนินกิจการของสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ

ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  ทั้งนี้ หากมีเรื่องใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้นำบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้ามาใช้บังคับโดยอนุโลม

(2)  เพิ่มช่องทางให้สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์อาจลงทุนในหลักทรัพย์บางประเภทได้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(3) กำหนดโทษทางอาญาสำหรับสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์หรือกรรมการของสมาคมดังกล่าวที่ดำเนินกิจการโดยฝ่าฝืน (1) หรือ (2)

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว ไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=684  ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือ ทาง e-mail kris@sec.or.th หรือ nichap@sec.or.th จนถึงวันที่ 26 มกราคม 2564

——————–