จิตอาสาชาว SPRC ร่วมกันอนุรักษ์แม่น้ำระยองและป่าชายเลน จ.ระยอง

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 จิตอาสา บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง กว่า 25 คน จากฝ่ายบริหารระบบความปลอดภัย คุณภาพสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ฝ่ายปฏิบัติการ-การกลั่นน้ำมัน และฝ่ายปฏิบัติการ-การจัดส่งน้ำมัน ผนึกกำลังลงพื้นที่ดูแลสิ่งแวดล้อม ณ กลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำระยองและป่าชายเลน จ.ระยอง

ภายในกิจกรรมประกอบด้วย การทำความสะอาดชายฝั่ง การเก็บขยะในน้ำและโคลน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดระยอง ให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีสภาพเหมาะแก่การอยู่อาศัยของสัตว์ ในระบบนิเวศชายเลน คืนความสะอาดให้คนในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่คนในองค์กรอีกด้วย

———————