พก. จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ณ วัดตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

 

วันที่ 4 พ.ย. 61 เวลา 10.00 น. ที่ วัดตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำนำพรรษา โดยมี นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวง พม. คณะผู้บริหาร ส่วนราชการจังหวัดนครสวรรค์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) มีกำหนดเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ วัดตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและพระอารามหลวง ตลอดจนเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย โดย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ พก. ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ทั้งนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ถวายเป็นพระราชกุศล และเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานโดยพร้อมเพรียงกัน โดยสามารถร่วมอนุโมทนาบุญได้ที่ กลุ่มการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม หรือโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อกฐินพระราชทาน เลขที่บัญชี : 072-0-17387-6 สาขาองค์กรเภสัชกรรม

สำหรับวัดตากฟ้า เป็นศาสนาสถานในพระพุทธศาสนา สังกัดคณะสงฆ์ไทย เถรวาทมหานิกาย โดยได้รับการยกให้เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ 76 หมู่ที่ 1 ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งยังเป็นสำนักศาสนศึกษาในด้านปริยัติธรรมบาลี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 จนถึงปัจจุบัน ที่มีผู้เรียนและสถิติผู้สอบได้จำนวนมากในแต่ละปี โดยแต่เดิมนั้นเป็นเพียงที่พักสงฆ์ เมื่อปี พ.ศ. 2498 โดยสมัยนั้นยังสังกัดอยู่กับคณะสงฆ์อำเภอตาคลี ต่อมาได้อาศัยศรัทธาจากชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพกสิกรรม เพาะปลูกพืชไร่ ได้ร่วมใจกันสร้างเสนาสนะ และศาลาเพื่อเอาไว้บำเพ็ญกุศลในพระพุทธศาสนา ขณะเดียวกันบริเวณตลาดตากฟ้านั้น ยังไม่มีวัดเป็นที่ประกอบศาสนกิจ นายบันลือ รัตนมงคล ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองตากฟ้า จึงได้เป็นผู้ดำเนินการเรื่องสถานที่ก่อสร้างวัด เพราะที่ดินบริเวณวัดนั้นเป็นที่ของนิคมสร้างตนเอง พร้อมผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านตากฟ้า เป็นผู้ดำเนินการสร้างวัด จากนั้นในปี พ.ศ. 2510 กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบของมหาเถรสมาคม จึงประกาศตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนา มีนามว่า “วัดตากฟ้า” เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2510 และต่อมาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชานุญาต สถาปนาวัดตากฟ้า เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ เนื่องในมหามงคลวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยมี พระเทพปัญญาภรณ์ (ริด ริตเวที ป.ธ.9 กศ.ม.) เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง (ปัจจุบัน) และยังเป็นรองเจ้าคณะภาค 4 คณะจังหวัดนครสวรรค์ ด้วย