รมว.ทส. เปิดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ 2563 “60 ปี การอนุรักษ์สัตว์ป่าไทย”

25 ธันวาคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2563 ที่จัดภายใต้แนวคิด “60 ปี การอนุรักษ์สัตว์ป่าไทย” โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าในสังกัดฯ เข้าร่วมกิจกรรม ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า “สัตว์ป่าถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อมนุษย์ ทำให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติและระบบนิเวศ นับตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 จนถึงปัจจุบัน ถือเป็นการครบรอบ 60 ปี การอนุรักษ์สัตว์ป่าของไทย ที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างต่อเนื่อง ทั้งการดูแลและคุ้มครองถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า การป้องกันสัตว์ป่ามิให้ถูกล่า ส่งเสริมการศึกษาวิจัย การเพาะพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อนำสัตว์ป่ากลับคืนถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ รวมทั้งรัฐบาลได้สั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดทำแผนการจัดการสัตว์ป่า 20 ปี ซึ่งจะทำให้การอนุรักษ์สัตว์ป่ามีแนวทาง วิธีการดำเนินงาน และเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น”

ด้านนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า “การจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “60ปี การอนุรักษ์สัตว์ป่าไทย” นั้น สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2503 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อครั้งทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณลงพระนามในพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรตราพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 นับแต่นั้นมาการอนุรักษ์สัตว์ป่าได้ดำเนินการอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม ในปีนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษในวาระครบรอบ 60 ปี กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และมูลนิธิ จึงได้จัดกิจกรรมวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักเห็นความสำคัญ และร่วมมือกันอนุรักษ์สัตว์ป่า

โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนิทรรศการ “60 ปี การอนุรักษ์สัตว์ป่าไทย” ชี้ให้เห็นการทำงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าตลอดระยะเวลา 60 ปี โดยย้อนอดีตจากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน การจัดการพื้นที่เพื่ออนุรักษ์สัตว์ป่า งานวิจัยเพื่อการรอนุรักษ์สัตว์ป่า นวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า ที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการดูแลและจัดการสัตว์ป่า การควบคุมโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ การแก้ปัญหาสัตว์ป่าแบบบูรณาการ ตลอดจนนิทรรศการและกิจกรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเปิดเวทีเสวนาในหัวข้อ “60 ปีการอนุรักษ์สัตว์ป่าไทย” ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นางรตยา จันทรเทียร กรรมการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร นายศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบ นาคะเสถียรและ คุณเบญจศิริ วัฒนา ดารา/นักแสดง ดำเนินรายการโดยคุณนารากรติยายน ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง

ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทำให้การจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าประจำปี 2563 ลดจำนวนผู้ร่วมงานลง เพื่อความปลอดภัย โดยเน้นการชมนิทรรศการจัดงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และองค์กรร่วม สำหรับผู้เข้าร่วมงานต้องผ่านการตรวจวัดไข้คัดกรองก่อนเข้างาน สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างระหว่างกัน เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด และลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานทุกคน ตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด

…………………………………..