พาณิชย์…เยียวยาภาคธุรกิจหลังน้ำลดใน 4 จังหวัดภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย พร้อมแนะพื้นที่ระบาดโควิด-19 หันมาใช้ระบบออนไลน์ติดต่อราชการ

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งเยียวยานิติบุคคลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลาที่ยังคงประสบภัยน้ำท่วมผ่าน 4 มาตรการ คือ 1) อำนวยความสะดวกให้  นิติบุคคลที่มีสำนักงานใหญ่ในพื้นที่น้ำท่วมข้ามมาจดทะเบียนธุรกิจได้ยังส่วนกลาง 2) ขยายระยะเวลายื่น    จดทะเบียน/ส่งสำเนาบอจ.5 เฉพาะนิติบุคคลที่จะครบกำหนดระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563-20 มกราคม 2564 ให้ขยายออกไปอีก 15 วัน 3) ขยายระยะเวลายื่นงบการเงินที่จะครบกำหนดส่งในช่วงภัยพิบัติออกไปอีก 1 เดือน และ 4) ผ่อนผันการแจ้งบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหายออกไป 15 วัน พร้อมกับแนะนำนิติบุคคลที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงการระบาดของโรคโควิด-19 ให้ใช้ช่องทางการติดต่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านทางออนไลน์เป็นหลัก เพื่อร่วมมือกันช่วยชาติให้ปลอดโรคโควิด-19 อีกครั้ง!

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากกรณีภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลัน ดินสไลด์ และวาตภัยในพื้นที่ภาคใต้เมื่อต้นเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้สร้างความเสียหายกับนิติบุคคลในหลายจังหวัดซึ่งส่วนใหญ่สถานการณ์ได้คลี่คลายลงและกลับมาเป็นปกติแล้ว แต่ขณะนี้ยังคงมี 4 จังหวัดที่มีน้ำท่วมขังและรอการฟื้นฟู ตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ซึ่งส่งผลให้นิติบุคคลในจังหวัดดังกล่าวไม่สามารถเดินทางมาติดต่อราชการและปฏิบัติตามกฎหมายในระยะเวลาที่กำหนดได้

รมช.พณ. กล่าวต่อว่า “กระทรวงพาณิชย์จึงได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะหน่วยงานที่ให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลและส่งเสริมธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง ออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนแก่นิติบุคคลที่ประสบภัยพิบัติใน 4 ด้าน ดังนี้ 1) อำนวยความสะดวกการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัดของนิติบุคคลที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัด สามารถยื่นจดทะเบียนได้ที่ ชั้น 4 ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2) ขยายระยะเวลายื่นจดทะเบียน และนำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) สำหรับนิติบุคคลในพื้นที่ประสบภัยและจะครบกำหนดการดำเนินการดังกล่าวระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563-20 มกราคม 2564 ทั้งนี้ เมื่อเหตุภัยพิบัติสิ้นสุดลงนิติบุคคลสามารถยื่นหนังสือขอขยายเวลาต่อนายทะเบียนในจังหวัดที่รับผิดชอบได้ภายใน 15 วัน 3) ขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงินรอบปีบัญชี 2563 ออกไปอีก 1 เดือน สำหรับนิติบุคคลที่ไม่สามารถยื่นได้ทันตามที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากอยู่ในช่วงประสบภัยพิบัติระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563-20 มกราคม 2564 โดยจะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีวันสิ้นสุดการส่งงบการเงินภายในวันที่ 30 พ.ย.63, 31 ธ.ค.63,  31 ม.ค.64, 28 ก.พ.64 และ 31 มี.ค.64 ซึ่งสามารถนำส่งงบการเงินผ่านทางออนไลน์ได้ที่ www.dbd.go.th เลือกบริการออนไลน์ และระบบการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) และศึกษาวิธีการใช้งานได้ที่ YouTube ค้นหาเรื่อง “DBD e-Filing กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ 4) การผ่อนปรนการแจ้งบัญชีหรือเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหายที่ต้องแจ้งต่อสารวัตรบัญชี ให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก 15 วัน นับตั้งแต่เหตุภัยพิบัติสิ้นสุดลง ทั้งนี้ สามารถดำเนินการดังกล่าวผ่านทางออนไลน์ได้ที่ www.dbd.go.th เลือกบริการออนไลน์ และงานการอนุญาต (e-Permit) และศึกษาวิธีการใช้งานได้ที่ YouTube ค้นหาเรื่อง “DBD e-Permit กรมพัฒนาธุรกิจการค้า””

“นอกจากนี้ ขอฝากความห่วงใยไปยังนิติบุคคลที่อยู่ในพื้นที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กำหนด โดยขอให้นิติบุคคลเลือกใช้ช่องทางการติดต่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านทางออนไลน์เป็นหลัก ปัจจุบันได้เปิดให้บริการธุรกิจผ่านทางออนไลน์แบบครบทั้งวงจรแล้ว ได้แก่ จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ (e-Registration), การนำส่งงบการเงิน (DBD e-Filing), งานการอนุญาต (e-Permit), การขอหนังสือรับรอง/รับรองสำเนา (DBD -Service) และการค้นหาข้อมูลนิติบุคคล (DBD Datawarehouse+)  ซึ่งระบบออนไลน์จะช่วยให้นิติบุคคลลดค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ ลดการเดินทางเข้าหรือออกจากพื้นที่เสี่ยง และจำกัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคได้” รมช. พณ. กล่าวทิ้งท้าย

#วีรศักดิ์ดูแล #WeerasakTakeCare

………………………………………………

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า