ก.แรงงาน เปิดประชันทักษะเยาวชนสมองกล “MARA SKILL COMPETITION”

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) เปิดงานแข่งขันทักษะฝีมือแรงงาน สาขา ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1 MARA SKILL COMPETITION ในวันที่ 24-25 ธันวาคม 2563 เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน และส่งเสริมแรงงานให้มีทักษะความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสมองกลรองรับ EEC


ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานทางด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1 MARA SKILL COMPETITION โดยกล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีนโยบายดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งการพัฒนาทักษะให้กับแรงงานใหม่จะช่วยตอบโจทย์การพัฒนาของพื้นที่ EEC ทั้งนี้ ผู้ประกอบกิจการหลายแห่งเริ่มใช้การผลิตด้วยระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์แทนกำลังคนมากขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่กระทรวงแรงงานจะต้องบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายตามแนวทางประชารัฐ เพื่อผลักดันพัฒนาทักษะแรงงานไทยทั้ง Up skill และ Re skill โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานใหม่ให้เป็นแรงงานคุณภาพเพื่อรองรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในอนาคตได้


นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่าการแข่งขันซึ่งในครั้งนี้จัดขึ้นโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2563 การแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 สาขา ได้แก่ สาขาเมคคาทรอนิกส์ สาขาพีแอลซี สาขาหุ่นยนต์ และสาขาเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์สามมิติ (CAD) ผู้เข้าแข่งขันเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จำนวน 14 แห่ง แบ่งเป็นทีมๆละ 2 คน แข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องจักรของแต่ละสาขาตามเงื่อนไขที่กำหนด และการค้นหาจุดบกพร่องของเครื่องจักร ทั้งนี้


ผู้แข่งขันที่ชนะเลิศของแต่ละสาขา อันดับที่ 1 จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท อันดับ 2 รับเงินรางวัล 3,000 บาท อันดับ 3 รับเงินรางวัล 2,000 บาท ทั้งนี้ อันดับที่ 1 และ2 จะได้รับมอบโล่เกียรติยศจากผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ด้วยการแข่งขันฯ จะช่วยเตรียมความพร้อมของแรงงานใหม่ และส่งเสริมเยาวชนให้สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตอบโจทย์ความต้องการด้านกำลังแรงงานในเขตพื้นที่ EEC ได้อีกทางหนึ่ง สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MARA 038 276823 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 อธิบดี กพร.กล่าวทิ้งท้าย

——————