“พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์” โดย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค

“จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ในปี 2561 มีรายงานผู้ป่วย 60,639 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มเด็กเล็ก อายุ 1–3 ปี ส่วนจังหวัดที่พบผู้ป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จันทบุรี พะเยา และเชียงราย จากโปรแกรมตรวจสอบข่าวฯ พบว่าในปี 2561 นี้มีเหตุการณ์โรคมือ เท้า ปาก เป็นกลุ่มก้อน ทั้งสิ้น 69 เหตุการณ์ เกิดมากสุดในโรงเรียน 40 เหตุการณ์ ศูนย์เด็กเล็ก 16 เหตุการณ์ และที่พัก 10 เหตุการณ์ ตามลำดับ”

“การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่ามีโอกาสจะพบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก เพิ่มขึ้น เนื่องจากช่วงนี้เป็นการเปิดเทอมใหม่ ซึ่งโรคนี้มักพบในกลุ่มเด็กเล็กและที่อยู่รวมกันจำนวนมาก เช่น ศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียน เป็นต้น  กรมควบคุมโรค ขอแนะนำว่า สถานศึกษาควรมีการคัดกรองเด็กตอนเช้าทุกวัน    หากพบเด็กป่วยด้วยอาการมือ เท้า ปาก เช่น มีไข้ร่วมกับแผลในปาก โดยอาจมีหรือไม่มีตุ่มน้ำที่มือหรือเท้าก็ได้ ในบางรายอาจมีเฉพาะไข้ ควรให้หยุดเรียน ผู้ปกครองรับกลับไปพักผ่อนที่บ้าน และสังเกตอาการ หากรุนแรงหรือผิดปกติ เช่น หายใจลำบาก หอบเหนื่อย ไม่สามารถรับประทานอาหารและน้ำ ซึม อ่อนแรง หรืออาการรุนแรงอื่นๆ ควรรีบพาไปพบแพทย์  สถานศึกษา ควรสอนให้เด็กล้างมือบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังทำกิจกรรมต่างๆ ทำความสะอาดอุปกรณ์ของใช้และของเล่นหลังใช้งานทุกครั้ง งดใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422”

 

*******************************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค