อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 13/2563

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 13/2563 เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนการเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานกองทุนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2564 – 2567 และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานกองทุนผู้สูงอายุ ประจำปีบัญชี 2564 พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพและโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ ตลอดจนพิจารณาข้อกำหนดในการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 โดยมี นางสาวสุชาดา ทรรพนันทน์ ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ พร้อมด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ชั้น 1 อาคารพิชเยนทรโยธิน ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีฯ ได้มอบคำอวยพรแก่ผู้เข้าร่วมประชม เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 ให้มีความสุข มีสุขภาพที่แข็งแรง ตลอดจนมีกำลังกายใจ และมีพลังในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมกิจการผู้สูงอายุ และกองทุนผู้สูงอายุให้เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งมอบของขวัญวันปีใหม่ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้