จับกัง1 มอบของขวัญปีใหม่ 2564 ผู้รับงานไปทำที่บ้าน ให้กู้ยืมกองทุนฯ ดอก 0% 12 เดือน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยข่าวดีต้อนรับปีใหม่ 2564 สำหรับผู้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน คิดอัตราดอกเบี้ยกู้ยืม ร้อยละ 0 ต่อปี ในงวดที่ 1-12 โดยไม่ปลอดเงินต้น และในงวดที่ 13 เป็นต้นไปจนสิ้นสุดสัญญา คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี เป็นหนึ่งในของขวัญปีใหม่ 5 ชิ้น ที่กระทรวงแรงงานเตรียมไว้มอบให้พี่น้องผู้ใช้แรงงาน ภายใต้แนวคิด “รักจากใจแรงงานไทยสุขใจถ้วนหน้า”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การลดอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมกองทุนฯ ร้อยละ 0 ต่อปี นับเป็นของขวัญ 1 ใน 5 จากกระทรวงแรงงานที่มอบให้กับประชาชนในช่วงปีใหม่นี้ โดยของขวัญทั้ง 5 ชิ้น ประกอบด้วย ชิ้นที่ 1 ลดเงินสมทบให้นายจ้างและผู้ประกันตน ชิ้นที่ 2 เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร คลอดบุตร ชิ้นที่ 3 ลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมกองทุนรับงานไปทำที่บ้าน ชิ้นที่ 4 อบรมความปลอดภัยในการทำงานฟรี 10,000 คน และ ชิ้นที่ 5 ฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานออนไลน์ฟรี

“นายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความสำคัญกับแรงงานนอกระบบเป็นอย่างยิ่งและมีความตั้งใจที่จะมอบของขวัญให้แก่พี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคน ทุกกลุ่ม เพราะแรงงานเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ท่านได้กำชับให้ดูแลแรงงานนอกระบบให้มีโอกาสเข้าถึงสิทธิพื้นฐานในการประกอบอาชีพ สามารถขึ้นทะเบียน มีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นองค์กร ได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง และ พัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ” รมว.แรงงาน กล่าว

ด้านนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เผยว่า ในส่วนของของขวัญจากกรมการจัดหางานนั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของผู้รับงานไปทำที่บ้าน ประกอบกับมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทำให้ขาดเงินทุนที่จะนำไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิต จึงได้พิจารณาการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หรือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินของกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านให้กับผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯเป็นของขวัญปีใหม่ โดยให้ยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2564 และทำสัญญากู้ยืมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี ในงวดที่ 1-12 โดยไม่ปลอดเงินต้น และในงวดที่ 13 เป็นต้นไปจนสิ้นสุดสัญญา คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ภายในกรอบวงเงิน 7,000,000 บาท ผู้กู้รายบุคคลกู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท และรายกลุ่มบุคคลไม่เกิน 300,000 บาท

“คุณสมบัติของผู้กู้จะต้องเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน มีผลการดำเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้านหรือมีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน ซึ่งมีทั้งประเภทบุคคลและกลุ่มบุคคล โดยประเภทบุคคลต้องมีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ส่วนประเภทกลุ่มบุคคลจะต้องมีผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 5 คน มีทรัพย์สินหรือเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า 10,000 บาท วงเงินกู้สำหรับบุคคลไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 2 ปี ขณะที่กลุ่มบุคคลมีวงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 5 ปี โดยตั้งแต่ปี 2548 – ปัจจุบัน มีผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน จำนวน 1,013 ราย/กลุ่ม สมาชิกจำนวน 5,851 คน และมีผู้กู้เงินจากกองทุนฯแล้ว จำนวน 500 ราย/กลุ่ม (29 ราย/471 กลุ่ม) เป็นเงิน 50,566,000 บาท” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดในท้องที่ที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

……………………………..