สั่งการหน่วยงาน กทม.Work from Home ถึง 3 ม.ค.64

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดถึงการเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่จังหวัดสมุทรสาครและบริเวณใกล้เคียง ได้สั่งการให้ข้าราชการและบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค.63 – 3 ม.ค.64 อย่างไรก็ดีเพื่อให้การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง และการเหลื่อมเวลาทำงาน เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ของกรุงเทพมหานคร ตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบเมื่อวันที่ 24 มี.ค.63 และแจ้งรายชื่อผู้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งไปยังส่วนราชการที่รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานนั้นๆ โดยจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ประกอบด้วย งานที่ได้รับมอบหมาย เป้าหมายหรือผลผลิตที่คาดหวัง ระยะเวลาดำเนินการ เป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์ วิธีการติดตามความก้าวหน้า และการรายงานผลการทำงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำหรับกรณีที่ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ที่เข้าข่ายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของหน่วยงานตามที่กำหนดในข้อ มีลักษณะงานที่ไม่สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งได้ ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณามอบหมายการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม รวมทั้งให้สำรวจจำนวนข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่พักอาศัยในจังหวัดสมุทรสาคร และผู้ที่เคยเดินทางไปยังสถานที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 หรือมีความใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.63 เป็นต้นมา ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะรายงานผลการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง และข้อมูลอื่นต่อศูนย์บริหารสถานการณ์กรแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ภายในวันที่ 8 ม.ค.64

พิจารณารูปแบบการทำงานลดความแออัดตามแนวทางเมื่อเดือนมี.ค.63

แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง และการเหลื่อมเวลาทำงาน เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบตามที่สำนักงานก.ก. กทม. เสนอเมื่อวันที่ 24 มี.ค.63 นั้น ได้กำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคจากความแออัดของสถานที่ปฏิบัติงาน หรือจากสภาพการเดินทางไปกลับสถานที่ทำงาน โดยต้องไม่กระทบหรือเกิดผลเสียหายต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารราชการและการบริการประชาชน กล่าวคือต้องไม่ใช่งานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน เช่น งานทะเบียนราษฎร์ งานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นต้น และหน่วยงานสามารถกำหนดรูปแบบแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งให้เหมาะสมกับบริบทสภาพการณ์การทำงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อความยืดหยุ่นคล่องตัวในการทำงาน

กรณีการเหลื่อมเวลาทำงานเพื่อลดความแออัดในสถานที่ทำงาน ให้แบ่งช่วงเวลาการทำงานออกเป็น 3 ช่วงเวลา คือ เริ่มทำงาน 07.30 – 15.30 น. หยุดพักกลางวัน 12.00-13.00 น. เริ่มทำงาน 08.30 – 16.30 น. หยุดพักกลางวัน 12.00-13.00 น. เริ่มทำงาน 09.30-17.30 น. หยุดพักกลางวัน 13.00-14.00 น.

………………………………………..