BLCP ร่วมพิธีเปิดสถานีเพิ่มแรงดันน้ำเพื่ออุตสาหกรรมบางปะกง

22 ธันวาคม 2563 – นายยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท อินดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์ส แมนเนจเม้นท์ จำกัด (IWRM) ในพิธีเปิดสถานีเพิ่มแรงดันน้ำเพื่ออุตสาหกรรมบางปะกง โดยมี พลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นประธานในพิธีเปิด

นายจักรรัฐ เลิศโอภาส รองผู้ว่าการ (สายงานปฏิบัติการ 2) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ปีที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาวิกฤตภัยแล้ง โดยเฉพาะในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา จึงส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมในวงกว้าง ทั้งนี้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สํานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และ บริษัท อินดัส เตรียลวอเตอร์ รีซอร์ส แมนเนจเม้นท์ จํากัด เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น โดยการสร้างท่อส่งน้ำเพื่ออุตสาหกรรมจากแหล่งน้ำเอกชนในจังหวัดชลบุรี มายังกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยท่อ HDPE ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มม. ระยะทางรวมกว่า 36 กิโลเมตร แล้วเสร็จภายใน 66 วัน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจด้านน้ำให้แก่นักลงทุนที่จะมาลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว บริษัท อินดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์ส แมนเนจเม้นท์ จํากัด(IWRM) จึงได้ดําเนินการก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันน้ำ บริเวณพื้นที่ อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งจะเป็นพื้นที่สํารองน้ำ เพิ่มแรงดันน้ำ และเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องถังเก็บน้ำแบบถอดประกอบที่แรกในเอเชียอีกด้วย

BLCP จึงพร้อมสนับสนุนและให้ความร่วมมืออย่างเต็มกำลัง เนื่องจากบริษัทฯ ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งพื้นที่ถมทะเลในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล เพื่อนํามาใช้ในกระบวนผลิตกระแสไฟฟ้า ปัจจุบันมีอัตรากําลังการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล (Reverse Osmosis; RO) 3,000 ลบ.ม./วัน และมีความสนใจที่จะจัดทําโครงการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลให้ได้ จํานวน 200,000 – 250,000 ลบ.ม./วัน เพื่อช่วยบรรเทาความเสี่ยงที่อาจเกิดจากภาวะวิกฤตภัยแล้งในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับเขตพื้นที่ภาคตะวันออกได้อย่างยั่งยืน และเสริมความเชื่อมั่นในการตัดสินใจในการลงทุนของนักลงทุนในเขตพื้นที่โครงการ EEC ของภาครัฐในอนาคต

BLCP ร่วมสร้างสรรค์สังคมน่าอยู่ เคียงคู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน