ทีมงานปศุสัตว์ปัตตานี และปศุสัตว์อำเภอสายบุรี ลงพื้นที่ให้บริการภาครัฐด้านปศุสัตว์ แก่ประชาชน ภายใต้เมืองปศุสัตว์ปัตตานี 4.0

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ทีมงานปศุสัตว์ปัตตานี ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอสายบุรี บริการเจาะเลือดแพะนม ฟาร์มตัวอย่างแป้น อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ในโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์นม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเก็บตัวอย่างซีรั่มส่งตรวจทดสอบโรคแท้งติดต่อ ของฟาร์มพระราชดำริ ม.8 ต.แป้น แพะทั้งหมด 83 ตัว ดำเนินการเจาะเลือดเก็บซีรั่มแพะ 51 ตัว ฉีดยาบำรุงและถ่ายพยาธิแพะทั้งหมดรวม 80 ตัว สัตว์ปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย เพื่อยกระดับมาตรฐานฟาร์มแพะ ระดับ B นำสู่ระดับ A   ภายใต้เมืองปศุสัตว์ปัตตานี 4.0 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน