ออมสินแจ้งเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับโรค COVID-19

ตามที่เกิดกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ระบุว่า พนักงานธนาคารออมสิน สาขาองครักษ์ จังหวัดนครนายก เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น ธนาคารออมสิน ขอแจ้งว่าพนักงานคนดังกล่าวเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อที่เป็นญาติมีอาชีพรับจ้างขับรถส่งกุ้งไปยังตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร โดยญาติรายนี้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการตรวจและได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ธนาคารจึงให้พนักงานเข้ารับการตรวจคัดกรองในวันดังกล่าวทันที โดยในวันนี้ (23 ธันวาคม 2563) ได้รับการยืนยันจากแพทย์โรงพยาบาลนครนายกว่าไม่ติดเชื้อ COVID-19 แต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 22-24 ธันวาคม 2563 ธนาคารได้ปิดให้บริการสาขาองครักษ์ เพื่อทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค และอบโอโซน ทั่วทั้งพื้นที่อาคารของสาขาและบริเวณโดยรอบ ด้วยมาตรฐานการทำความสะอาดและการป้องกันโรค ตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พร้อมกำชับให้พนักงานภายในสาขาทุกคนปฏิบัติตามระเบียบการให้บริการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยธนาคารออมสินสาขาองครักษ์ จะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

ธนาคารออมสิน มีการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขในภาวะแพร่กระจายของโรคติดต่ออันตรายนี้ เพื่อร่วมป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวด โดยคำนึงถึงสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และผู้มาติดต่อธนาคารเป็นสำคัญ

……………………………………….