กรมสรรพากรขอแจ้งให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันและมีรายได้ทั้งหมด ตามงบการเงินไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท ในรอบบัญชีปี 2562 ยื่นแบบรายงาน Disclosure Form พร้อมชำระค่าปรับผ่านอินเทอร์เน็ต ภายใน 30 ธันวาคม 2563 นี้

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามมาตรา 71 ทวิ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากรและมีรายได้ทั้งหมดตามงบการเงินไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มีหน้าที่ต้องยื่นแบบรายงาน Disclosure Form ภายในวันที่   31 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งกรมสรรพากรพบว่ายังมีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ยังไม่ได้ยื่นแบบรายงานดังกล่าว

เพื่ออำนวยความสะดวกและให้การทำธุรกรรมภาษีเป็นเรื่องง่าย จึงขอแนะนำให้ผู้ประกอบการ ที่ยังไม่ได้ยื่นแบบรายงาน Disclosure Form ยื่นแบบรายงานพร้อมชำระค่าปรับ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563”

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากรRD Intelligence Center)   โทร. 1161 หรือที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ

——————————–