กรมอ. – กทม. หนุนพระ อสว. กว่า 7,000 รูป ช่วยดูแลสุขภาพพระสงฆ์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐากภายใต้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2560 ในการดูแลสุขภาพและส่งเสริมสุขภาวะพระสงฆ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นองค์รวม

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังงานแถลงข่าวการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ และการส่งเสริมพื้นที่วัดปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ว่า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ได้ดำเนินงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะสอดคล้องกับธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2560 โดยดำเนินงาน วัดส่งเสริมสุขภาพที่สนับสนุนให้พระสงฆ์และวัดมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพเป็นศูนย์กลางสุขภาพของชุมชนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนในเรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง สิ่งแวดล้อมภายในวัด และขยายผลสู่การพัฒนาสุขภาวะของชุมชน กลไกการพัฒนาที่สำคัญ คือ การสร้างและพัฒนาพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด – พระ อสว.) เพื่อให้พระ อสว. มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง สามารถให้คำแนะนำพระสงฆ์ภายในวัดและชุมชน และเพื่อพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์แกนนำเป็นผู้นำด้านสุขภาพนำไปสู่การพัฒนาสุขภาวะชุมชน ซึ่งปัจจุบันมีพระสงฆ์ที่ผ่านการอบรมเป็นพระคิลานุปัฏฐากทั่วประเทศ จำนวน 7,740 รูป นอกจากนี้ กรมอนามัยได้จัดให้มีการอบรมแม่ชีคิลานุปัฏฐายิกาและสามเณร อสว.ในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ ซึ่งบูรณาการขับเคลื่อนงานโดยได้รับความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเป็นอย่างดี

“กรมอนามัยได้จัดทำโครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ บูรณาการ การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับศิลปวัฒนธรรมในความเป็นวัด โดยใช้หลัก 5 ร. คือ

1) ร. สะอาดร่มรื่น ได้แก่ อาคารสถานที่ บริเวณและสภาพแวดล้อมภายในวัดและการป้องกันควบคุมโรค

2) ร. สงบร่มเย็น ได้แก่ การเทศนา ปฏิบัติธรรม ทำบุญ จัดกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ

3) ร. สุขภาพร่วมสร้าง ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในวัด การบริโภคอาหาร การดูแลช่องปาก การออกกำลังกายและมีระบบการดูแล และส่งต่อเมื่อเจ็บป่วย

4) ร. ศิลปะร่วมจิต (วิญญาณ) ได้แก่ ดำรงรักษาสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและ ภูมิปัญญาและกิจกรรมที่เอื้อต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

5) ร. ชาวประชาร่วมพัฒนา ได้แก่ ประชาชนมีส่วนร่วมเข้าเป็นคณะกรรมการดำเนินงานในการพัฒนาสู่วัดส่งเสริมสุขภาพ ให้สามารถบริหารจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง เพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมพื้นที่วัดปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนสร้างชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ สู่วัดรอบรู้สุขภาพ (Health Literate Temple) เพื่อให้พระสงฆ์มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและขับเคลื่อนการดำเนินงานธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2560” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

——————————